Nieuw kwijtscheldingsbeleid UWV voor NOW-schulden verschaft helderheid

14 NOV 2023 08:47 | Kennisplatform WHOA

Stichting Kennisplatform WHOA ontving het onlangs gepubliceerde kwijtscheldingsbeleid van het UWV met enthousiasme. Uit dit beleid volgt tegen welke voorwaarden een kwijtscheldingsverzoek van zogenaamde NOW-schulden in behandeling kan worden genomen en – afhankelijk daarvan – ook daadwerkelijk tot kwijtschelding van NOW-schulden zou kunnen leiden. De Stichting noemt dit een vooruitgang, omdat hiermee eindelijk een formeel kader voor kwijtschelding van NOW-schulden bestaat en daarmee een stuk voorspelbaarheid bij het herstructureren van schulden door en voor ondernemers. 

Stichting Kennisplatform WHOA 

Stichting Kennisplatform WHOA werd opgericht wegens de invoering van de WHOA die sinds 1 januari 2021 van kracht is en kent actueel 8 samenwerkingspartners. Middels dit onafhankelijke kennisplatform worden professionals die zich op dagelijkse basis bezighouden met herstructureren van schulden met elkaar in contact gebracht en delen zij onderling kennis en praktijkervaring. Zo werd het nieuwe kwijtscheldingsbeleid van het UWV onlangs gedeeld en besproken op het event dat de stichting eind september jl. organiseerde aangaande herstructurering van schulden. Op de website van de Stichting www.allesoverwhoa.nl  worden periodiek actualiteiten gedeeld, bedoeld voor ondernemers, schuldeisers, accountants, financiële instellingen en brancheorganisaties die met kwijtschelding te maken hebben of krijgen. Daarnaast brengt de Stichting regelmatig podcasts uit over actualiteiten op het gebied van kwijtschelding. Al met al leidt dit tot groei van het aantal leden.

Bas Besseling, insolventierechtadvocaat en herstructureringsdeskundige bij Marxman advocaten te Amersfoort, is mede oprichter en tevens bestuurslid van de stichting. Hij benadrukt: “Mensen bij zowel de Belastingdienst als nu ook bij het UWV worden op dit moment opgeleid om het interne kwijtscheldingsbeleid toe te passen. Hierdoor ontstaat binnen de organisaties de vereiste expertise in het kader van herstructureringen. Het gaat steeds vaker om maatwerk, waarbij het kwijtscheldingsbeleid afhankelijk van de omstandigheden van het geval leidt tot binnen het beleid passende en redelijke oplossingen. Zo wordt het reorganiserend vermogen van ondernemingen versterkt. ”

Oude situatie 

Aanvankelijk stelde het UWV zich op het standpunt dat kwijtschelding van NOW schulden niet mogelijk zou zijn, omdat het kwijtschelden van een subsidie (NOW) als verboden staatssteun zou kwalificeren. De rechtbank Rotterdam had inmiddels geoordeeld dat kwijtschelding géén verboden staatssteun oplevert.. Het informele kwijtscheldingsbeleid dat er wel bestond binnen het UWV, was gebaseerd op de algemene bestuursrechtelijke kwijtscheldingsbepaling vervat in de Algemene Wet Bestuursrecht, namelijk: kwijtschelden indien de nadelige gevolgen van de invordering onevenredig zijn in verhouding tot de met de invordering te dienen doelen.

Het nieuwe kwijtscheldingsbeleid brengt daar nu dus verandering in. “Dankzij een formeel kader is het niet langer  ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’. Een groot voordeel voor ondernemers, adviseurs en andere belanghebbenden”, aldus Besseling.

Voorwaarden

Het UWV heeft een concreet toetsingskader gecreëerd aan de hand van een vijftal voorwaarden waaraan een kwijtscheldingverzoek van de ondernemer dient te voldoen:  

·        Inzichtelijk maken dat de onderneming niet voort kan bestaan indien álle schulden afbetaalt dienen te worden;

·        De hoogte van de totale NOW-schuld staat vast;

·        De financieel-economische situatie van de onderneming is duidelijk;

·        Er is een compleet overzicht van alle schuldeisers en schulden;

·        Van fraude of misbruik t.a.v. de NOW tegemoetkoming is geen sprake.

De Stichting verwacht overigens dat over de concrete invulling van deze voorwaarden verschillende inzichten zullen ontstaan. De praktijkervaring die hiermee wordt opgedaan, levert dus weer nieuwe inzichten die gedeeld zullen worden binnen het kennisplatform.

Verwachting 

Op dit moment zijn er in Nederland nog veel ondernemers die te kampen hebben met o.a. fiscale schulden en NOW-schulden, als gevolg van de gevolgen van de coronamaatregelen.

Die ondernemers kunnen het heft in eigen hand nemen door een kwijtscheldingsverzoek te doen aan hun crediteuren, waaronder ook het UWV. Door het UWV zal een dergelijk verzoek nu worden getoetst aan het nieuwe kwijtscheldingsbeleid. De ondernemer weet waar het verzoek aan moet voldoen en verschaft helderheid. Indien en voor zover een verzoek tot kwijtschelding niet zou slagen, staat voor de ondernemer de weg van de WHOA-procedure ook nog open. Daarbij wordt aan de betrokken crediteuren van de ondernemer een akkoord aangeboden, waarover wordt gestemd en welk akkoord onder omstandigheden kan worden  bekrachtigd (homologatie)  door de rechter. In dat geval zijn ook tegenstemmende crediteuren toch gebonden aan het akkoord en worden deze schulden dus wel degelijk meegesaneerd. Steeds meer ondernemers starten een WHOA procedure :in 2022 waren dit 111 ondernemer, in 2023 werd dat aantal reeds in juli bereikt. Dit jaar worden in totaal zo’n 200 tot 300 WHOA procedures verwacht.--

 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws