Atlantis lanceert “Nautilus” een OT/IoT Cybersecurity Platform

11 JUN 2024 08:17 | Atlantis Cyber Security

Haarlem, 11 juni 2024 - In een tijdperk waar cyberaanvallen continu een bedreiging vormen in alle sectoren, kondigt Atlantis Cyber Security met trots de lancering van Nautilus aan. Een door het bedrijf zelf ontwikkelde software en sensor appliance die specifiek is ontworpen om de beveiliging en weerbaarheid van operationele technologie-infrastructuren te vergroten. Nautilus integreert geavanceerde detectietechnologieën met een software platform voor real-time dreigingsanalyses en inzichten over de kwetsbaarheden van de aangesloten apparatuur.

CTO Norbert van Adrichem: “De behoefte aan betaalbare en robuuste cybersecurity-maatregelen is urgenter dan ooit tevoren, met de toenemende frequentie van cyberaanvallen gericht op kritieke infrastructuur en operationele technologie.” Norbert: ” Door geavanceerde machinelearning en AI-integratie bieden de Nautilus sensor appliances in combinatie met het Nautilus platform real-time dreigingsdetectie en bruikbare intelligentie tegen evoluerende cyberdreigingen.

Nautilus als oplossing is specifiek ontwikkeld voor kritieke infrastructuren en de procesindustrie, waarbij Nautilus als een veelomvattend platform fungeert. Het biedt diepgaand inzicht in cyber-risico's door middel van automatische metingen van het gehele netwerk, inclusief Operationele Technologie. Nautilus kan worden ingezet in elke omgeving waar OT- en IoT-devices aanwezig zijn. In de praktijk dus vrijwel alle bedrijven in de proces- of ‘maak’industrie

“Met Nautilus hebben we als doel het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen in het verkrijgen van grip op cyber-risico’s en bieden van continuïteit. Vele bestaande oplossingen zijn vaak onbetaalbaar voor het mkb, en in meeste gevallen worden gevoelige data ongewenst buiten Europa opgeslagen. Nautilus biedt een oplossing die zowel betaalbaar als effectief is en waar data binnen de EU blijft. De interesse voor Nautilus is hoog en wordt mede gevoed door de NIS2-richtlijnen die de veiligheidseisen verhoogt en verbreedt waaronder ook de beveiliging van operationele technologieën (OT).” aldus CEO Marc van Gent.

Nautilus wordt geleverd als een breed inzetbare appliance, zowel fysiek als virtueel in te zetten, die voortdurend uw netwerk monitort. Daarmee wordt het eenvoudig om OT- en IoT-infrastructuren te beveiligen. Het platform biedt ongeëvenaarde mogelijkheden voor tijdige detectie van bedreigingen en risicobeheer. Sensoren zorgen dat niets binnen uw netwerken onopgemerkt blijft, terwijl de unieke integratie met AI ervoor zorgt dat dreigingen in begrijpelijke taal worden gecommuniceerd als bruikbare management-stuurinformatie.

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn vaak kwetsbaarder voor cyberaanvallen vanwege beperkte middelen en budgetten. Meer dan een derde van de cyberaanvallen zijn gericht op deze groep, maar slechts 14% is adequaat voorbereid op dergelijke incidenten. Daarnaast richten hackers zich steeds vaker op productiefaciliteiten, waarbij industriële processen een significant risico lopen door geavanceerde cyberaanvallen. Operationele Technologie (OT) systemen zijn vaak gebaseerd op verouderde apparatuur en software, wat ze bijzonder kwetsbaar maakt voor cyberaanvallen. Het verbeteren van cybersecurity binnen deze systemen is cruciaal om ernstige gevolgen te voorkomen.

Over Atlantis Cyber Security

Atlantis Cyber Security, gevestigd in Haarlem, Nederland, is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in de beveiliging van het Internet of Things (IoT) en Operationele Technologie (OT) in diverse industrieën. Met een sterke nadruk op Europese gegevensbeschermingsnormen (NIS2) biedt Atlantis Cyber Security innovatieve beveiligingsoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke uitdagingen van Europese bedrijven. Atlantis Cyber Security zet zich in om kritieke infrastructuren wereldwijd te beschermen en de cyberveiligheid te versterken.

https://nautilus-ot.com

------

ENGLISH VERSION

Atlantis Cyber Security launches "Nautilus", an OT and IoT Cybersecurity Platform for mid-sized companies in Critical Infrastructure and Process Industries

Date: June 6, 2024

In an era where cyber-attacks are a continuous threat across all industries, Atlantis Cyber Security is proud to announce the launch of Nautilus. A company-developed software and sensor appliance specifically designed to enhance the security and resilience of operational technology infrastructures. Nautilus integrates advanced detection technologies with a software platform to provide real-time threat analysis and insights on connected device vulnerabilities.

CTO Norbert van Adrichem: "The need for affordable and robust cyber security measures is more urgent than ever before, with the increasing frequency of cyber-attacks targeting critical infrastructure and operational technology." Norbert: " Through advanced machine learning and AI integration, Nautilus sensor appliances combined with the Nautilus platform provide real-time threat detection and actionable intelligence against evolving cyber threats.

Nautilus as a solution is specifically designed for critical infrastructures and the process industry, with Nautilus acting as a comprehensive platform. It provides deep insight into cyber risks through automated measurements of the entire network, including Operational Technology. Nautilus can be deployed in any environment where OT and IoT devices are present. In practice, therefore, virtually all companies in the process or 'manufacturing' industries.

"With Nautilus, we aim to support SMEs in getting a grip on cyber risks and offering safeguarding business continuity. Many existing solutions are often unaffordable for SMEs, and in most cases sensitive data is stored unwanted outside Europe. Nautilus offers a solution that is both affordable and effective, where data stays within the EU. Interest in Nautilus is high and is partly fueled by the NIS2 guidelines which increases and broadens security requirements including security of operational technologies (OT)." said CEO Marc van Gent.

Nautilus is delivered as a widely deployable appliance, deployable both physically and virtually, that continuously monitors your network. This makes it easy to secure OT and IoT infrastructures. The platform offers unparalleled capabilities for timely threat detection and risk management. Sensors ensure that nothing within your networks goes unnoticed, while the unique integration with AI ensures that threats are communicated in understandable language as actionable management control information.

Small and medium-sized enterprises are often more vulnerable to cyber-attacks due to limited resources and budgets. More than a third of cyber-attacks target this group, but only 14% are adequately prepared for such incidents. In addition, hackers are increasingly targeting production facilities, with industrial processes at significant risk from sophisticated cyber-attacks. Operational Technology (OT) systems are often based on outdated equipment and software, making them particularly vulnerable to cyber-attacks. Improving cybersecurity within these systems is crucial to avoid serious consequences.

About Atlantis Cyber Security

Atlantis Cyber Security, based in Haarlem, the Netherlands, is an innovative company specializing in Internet of Things (IoT) and Operational Technology (OT) security in various industries. With a strong focus on European data protection standards (NIS2), Atlantis Cyber Security offers innovative security solutions tailored to the specific challenges of European companies. Atlantis Cyber Security is committed to protecting critical infrastructures worldwide and strengthening cyber security.

https://nautilus-ot.com

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media