Transdev en Keolis winnen Utrechtse OV-concessies

11 JUN 2024 16:35 | Provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben besloten om de twee Utrechtse openbaar vervoer-concessies te verlenen aan Transdev (concessie Utrecht Binnen) en Keolis (concessie Utrecht Buiten). Deze vervoerders krijgen daarmee het recht om van december 2025 tot en met 2035 het regionale openbaar vervoer in een deel van de provincie Utrecht uit te voeren. Met de nieuwe concessies kan de reiziger rekenen op meer en beter openbaar vervoer in stad en regio. Ook worden grote stappen gezet naar volledig zero emissie openbaar vervoer.

Een openbaar vervoer concessie is het alleenrecht om openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied gedurende een vastgestelde periode. Deze concessies zijn door de provincie openbaar aanbesteed. In juli 2023 is de aanbesteding gestart voor de twee Utrechtse OV-concessies: Utrecht Binnen (bus en tram in de stad Utrecht en omgeving) en Utrecht Buiten (bus in het westelijk en oostelijk deel van de provincie, inclusief de stad Amersfoort). In februari 2024 werd bekend dat vijf vervoerders zich hebben ingeschreven op deze aanbesteding. Deze inschrijvingen zijn door de provincie beoordeeld, waarbij Transdev en Keolis als beste uit de bus kwamen.

De concessiegebieden Utrecht Binnen en Utrecht Buiten

Meer en beter openbaar vervoer

Met de winnende inschrijvingen van Transdev en Keolis kan de reiziger rekenen op meer en beter openbaar vervoer in de provincie. Beide vervoerders bieden binnen het door de provincie beschikbaar gestelde budget nadrukkelijk meer vervoer dan minimaal was geëist. Reizigers kunnen vanaf december 2025 dan ook op meerdere plekken in de provincie profiteren van hogere frequenties en meer reismogelijkheden. De vervoerders sluiten hiermee aan op de vervoersbehoefte van de reiziger en creëren hiermee een goed startpunt om het openbaar vervoer in de provincie de komende jaren verder te verbeteren.

Met het (bus)materieel dat de vervoerders hebben aangeboden kan de reiziger rekenen op een comfortabele reis, waarbij beide vervoerders de komende jaren grote stappen zetten in de transitie naar 100% zero emissie vervoer.

U-OV

Beide vervoerders gaan, zoals voorgeschreven door de provincie, rijden onder de herkenbare merknaam U-OV. De reiziger ziet dus in de hele provincie dezelfde herkenbare merknaam en uitstraling. De beide vervoerders hebben in hun inschrijvingen ook duidelijk gemaakt goed samen te willen werken aan gezamenlijke communicatie en klantenservice onder deze merknaam U-OV.

Goed werkgeverschap en breed toegankelijk

In de geboden uitvoeringskwaliteit- en werkgeverschapsplannen hebben beide vervoerders de provincie er voldoende van overtuigd dat zij excellente uitvoeringskwaliteit zullen leveren in combinatie met goed werkgeverschap. Zij nemen daarbij maatregelen om tijdig voldoende personeel te werven om de concessies uit te voeren. Afsluitend bieden beide vervoerders een breed scala aan maatregelen om de toegankelijkheid van het OV te verbeteren, ook voor mensen met een beperking, zodat een zo breed mogelijke groep mensen zelfstandig van het OV gebruik kan maken.

Gedeputeerde André van Schie (Mobiliteit): "Ik ben erg blij met dit aanbestedingsresultaat. Met de winnende inschrijvingen krijgt de Utrechtse reiziger meer en beter openbaar vervoer. Het wordt daardoor nog aantrekkelijker om met het openbaar vervoer te reizen. De komende jaren zetten we bovendien samen met de vervoerders belangrijke stappen naar zero emissie openbaar vervoer, wat een positief effect heeft op de leefomgeving en het milieu. Ik denk dat we met beide vervoerders partijen hebben die goed OV aanbieden aan de reiziger in onze provincie. En bovendien in staat zijn het OV de komende jaren door te ontwikkelen in goede samenwerking tussen provincie, vervoerders en andere partners.”

Wat ging er vooraf?

Het aanbestedingstraject begon met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten in mei 2022, waarin Provinciale Staten de ambities en hoofdlijnen voor de nieuwe concessies hebben vastgelegd. Hierin zijn de volgende doelen vastgelegd:

1.      Een flexibele concessie die wendbaar is om met het OV in te spelen op veranderingen;

2.      Een duurzame concessie, met als ambitie om in 2028 volledig zero emissie te zijn;

3.      Excellente uitvoering van de concessie, zodat de reiziger op goed OV kan rekenen;

4.      Meer aandacht voor de sociale aspecten van het OV, zodat een zo breed mogelijke groep reizigers er gebruik van kan maken.

Tegelijk met de Nota van Uitgangspunten is ook het OV-netwerkperspectief vastgesteld, waarin geschetst wordt hoe het OV-netwerk de komende jaren verder ontwikkeld wordt. De Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief hebben een uitgebreide consultatie doorlopen, waarin onder meer gemeenten en andere organisaties konden meedenken. De Nota van Uitgangspunten is vertaald in een Programma van Eisen, een uitgebreid eisenpakket waaraan alle inschrijvende vervoerders moesten voldoen.

In februari 2024 hebben vijf vervoerders ingeschreven op de aanbesteding. Deze inschrijvingen zijn daarna beoordeeld aan de hand van vooraf gestelde beoordelingscriteria. Criteria zijn onder meer de hoeveelheid vervoer die wordt aangeboden, hoe de vervoerder het OV verder wil ontwikkelen, hoe de transitie naar zero emissie wordt gemaakt, op welke manier de vervoerder een betrouwbare uitvoering van de concessie borgt, invulling geeft aan goed werkgeverschap en hoe de vervoerder het OV toegankelijker en inclusiever wil maken. Transdev en Keolis hebben hierbij het beste gescoord op deze criteria, en winnen dus de concessies.

Hoe gaat het nu verder?

Vanaf nu tot december 2025 gaan de twee winnende vervoerders aan de slag om te zorgen dat zij het openbaar vervoer ook goed kunnen uitvoeren vanaf de start van de concessies. Dit betekent onder meer dat er nieuwe bussen besteld gaan worden, en de vervoerders een samenwerkingsovereenkomst uitwerken om goed samen te kunnen werken onder de merknaam U-OV.

Ook gaan de vervoerders aan de slag met het definitief maken van het Vervoerplan 2026. Dit vervoerplan doorloopt, zoals elk jaar gebruikelijk in de provincie Utrecht, een consultatietraject. Daarbij kunnen reizigers, gemeenten en andere partijen reageren op de plannen. Dit consultatietraject zal plaatsvinden in het voorjaar van 2025. Dan wordt dus ook tot in detail bekend welke plannen de vervoerders hebben voor het openbaar vervoernetwerk en de dienstregeling.

In de concessie Utrecht Binnen gaat door dit aanbestedingsresultaat een andere vervoerder rijden dan de huidige. Het (rijdend) personeel van de huidige vervoerder gaat conform de Wet Personenvervoer 2000 over naar de nieuwe vervoerder. De provincie Utrecht dankt Qbuzz voor het uitvoeren van openbaar vervoer in de provincie in de afgelopen tien jaar, en gaat er vanuit dat Qbuzz en Transdev constructief samen zullen werken om deze overgang soepel te laten verlopen.

Zoals bepaald in de Nota van Uitgangspunten zijn de concessies flexibel vormgegeven. Dat betekent dat het vervoeraanbod niet voor tien jaar vastligt, maar elk jaar stapsgewijs doorontwikkeld wordt in de richting van het OV-netwerkperspectief. Daarbij krijgen reizigers en organisaties elk jaar ook weer de mogelijkheid om te reageren op de plannen voor het jaar erna.

De komende zes weken kunnen de vervoerders die niet hebben gewonnen nog bezwaar aantekenen tegen het gunningsbesluit.

Over de winnende vervoerders

 De concessie Utrecht Binnen is gewonnen door Transdev (formeel: Transdev Nederland Mobility Services N.V.). Deze vervoerder is van oudsher in Nederland vooral bekend onder de namen Connexxion en Hermes, maar gebruikt sinds 2020 de naam Transdev. In Nederland voert Transdev (onder verschillende namen) bus- en treinvervoer uit voor de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, de provincie Zeeland, de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant. Het Franse moederbedrijf Transdev is voor 66% eigendom van de Caisse des Dépôts Group (een investeringsbank van de Franse nationale overheid), 34% Rethmann Group (een privaat Duits bedrijf dat o.a. in logistiek en vervoer actief is).

De concessie Utrecht Buiten is gewonnen door Keolis (formeel: Keolis Nederland B.V.). Keolis is de huidige vervoerder in dit concessiegebied en hanteert daar nu nog de naam Syntus Utrecht. Ook in andere gebieden was de vervoerder voorheen bekend onder de naam Syntus. Keolis voert momenteel in Nederland busvervoer uit voor de provincie Utrecht en de gemeente Almere, en treinvervoer voor de provincies Overijssel en Gelderland. Het Franse moederbedrijf Keolis is voor 70% eigendom van de SNCF (de Franse staatsspoorwegen) en voor 30% van de Caisse de dépôt et placement du Québec (een Canadees pensioenfonds/investeringsbank).

 

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek