Het CCV: Roy Tomeij nieuwe programmaleider City Deal lokale weerbaarheid cybercrime

27 OKT 2022 18:28 | Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Roy Tomeij vervult sinds 1 oktober de functie programmaleider van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tomeij heeft ruime ervaring in de uitvoering van innovatieve programma's in de publieke sector. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is dan ook verheugd met zijn komst en kijkt uit naar de samenwerking.

(Foto: Roy Tomeij)

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime ondersteunt gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en platforms veilig ondernemen (PVO’s)., met als doel het verhogen van de cyberweerbaarheid van voornamelijk kwetsbare groepen als jongeren, senioren, laaggeletterden en ondernemers. Publieke en private partijen in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen naar deze doelgroepen. Om gedragsverandering te bereiken en handelingsperspectief te bieden, is sinds 2020 een aantal zeer veelbelovende lokale cyberprojecten van de grond gekomen.

Als programmaleider zal Tomeij deze cyberprojecten aanjagen, zorgen dat kennis gedeeld wordt en het programmateam leiden: “Ik ben onder de indruk van de kennis en instrumenten die in korte tijd al binnen deze City Deal zijn ontwikkeld. Nu komt het er op aan dat we zoveel mogelijk lokale partners hiervan laten profiteren.” 

Tomeij is sinds 1988 werkzaam voor ministeries, uitvoerings- en belangenorganisaties. Hij leidde overheidsbrede stimuleringsprojecten op gebied van nieuwe technologie in het MKB, arbeidsveiligheid, digitale overheid, bedrijvenloket, digitale vaardigheden en e-IDAS.

Het CCV is penvoerder en verzorgt het secretariaat van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. “In Roy Tomeij zien wij een programmaleider die nieuwe kansen schept en doelen en mogelijkheden verbindt”, aldus CCV-adviseur Sten Meijer.

Roy Tomeij vervangt Marc Noordhoek, die 3 jaar als programmaleider deze City Deal mede heeft ontwikkeld en naar grote tevredenheid heeft begeleid. Het CCV en de partijen vanuit de City Deal zijn Noordhoek zeer erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem alle goeds.

Meer binnen deze rubriek