Minister Van Peteghem presenteert herdenkingsmunt voor 75 jaar Vrouwenkiesrecht België

27 OKT 2023 09:17 | Koninklijke Munt België

Brussel, 25 oktober 2023  – Minister Van Peteghem presenteerde vandaag in de Kamer van volksvertegenwoordigers officieel de nieuwe Belgische herdenkingsmunt van 2 euro, ter ere van 75 jaar Algemeen Vrouwenkiesrecht in België. De munt wordt door de Koninklijke Munt van België uitgegeven om deze belangrijke mijlpaal voor de vrouwenemancipatie extra te benadrukken. De uitgifte is vanaf vandaag in beperkte oplage verkrijgbaar op herdenkingsmunten.be.

De munt werd vandaag officieel voorgesteld door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het federaal Parlement.

“Met onze herdenkingsmunten brengen we hulde aan personen of gebeurtenissen met een historische impact op ons land. Een munt in het teken van het vrouwenstemrecht, is daarom een logische en waardevolle toevoeging aan de collectie van de Koninklijke Munt. Het is belangrijk om blijvend stil te staan bij het feit dat dit recht al te lang niet vanzelfsprekend was. Het zou tot 1948 duren voor een coalitie van christendemocraten en socialisten het stemrecht voor vrouwen bij alle verkiezingen realiseerde. Daar gingen tientallen jaren van sociale strijd aan vooraf. Vandaag brengen we daarom hulde aan deze strijd én de 75e verjaardag van het vrouwenkiesrecht”, verklaart de Minister.

75 jaar algemeen Vrouwenkiesrecht in België

In 1948 voerde België eindelijk het algemeen vrouwenkiesrecht in. Hiermee was het, op Griekenland en Zwitserland na, het laatste Europese land waarin vrouwen een stem kregen. Deze stem konden de dames pas effectief inzetten bij de parlementsverkiezingen in juni 1949.

Eerder lag de focus van feministische bewegingen op algemene burgerrechten en gelijke kansen bij opleidingen; kortom de economische emancipatie van de vrouw. Op politiek vlak was men er later onder andere voor beducht dat de vrouwen zich, meer dan mannen, zouden laten beïnvloeden door de lokale gezaghebbende stemmen (vaak hun pastoor) bij het stemmen.

Niets bleek minder waar, vrouwen stemmen immers even divers als mannen. Desondanks heeft het vrouwenkiesrecht de politieke participatie van vrouwen niet onmiddellijk vergroot. In België trad de eerste vrouwelijke minister Marguerite De Riemaecker-Legot (van Gezin en Huisvesting) pas aan in 1965 en nog altijd zijn de vrouwen politiek gezien in de minderheid. Daarom heeft de Koninklijke Munt een krachtig gedenkstuk van 2 euro ontworpen dat niet enkel eer betoont aan deze historische emancipatiestrijd, maar ook kan dienen als inspiratie voor de verderzetting ervan vandaag.

Ontwerp en oplage

Op de munt zelf ziet u rondom de tekst ‘ALGEMEEN VROUWENKIESRECHT SUFFRAGE UNIVERSEL FéMININ’. Centraal binnenin het venussymbool als stemvakje met een rood potlood. Links daarnaast: 75 JAAR ANS. Rechts daarnaast de landsaanduiding BE en het jaartal 2023, met hieronder het muntmeesterteken (een erlenmeyer met aster) en het munthuisteken van de Koninklijke Nederlandse Munt (de Mercuriusstaf). Rechts onderin ‘IB’ de initialen van ontwerper Iris Bruijns. 

De munt verschijnt in twee kwaliteiten, BU en Proof. De coincard verpakking van de BU-versie is kleurrijk en toont de vreugde voor het pas verworven kiesrecht dat 75 jaar geleden werd aangekondigd in de dagbladen. Op de keerzijde van deze verpakking ziet u enkele jongedames die gretig gebruikmaken van hun recht om te stemmen. Deze coincard werd in twee taalversies voorzien. De Proof-versie zit verpakt in een luxe etui. De oplage van de munt is beperkt tot respectievelijk maximaal 125.000 en 5.000 stukken. Beide versies zijn ook een wettig betaalmiddel in alle eurolanden, maar komen niet in circulatie.

Alle uitgiften zijn vanaf nu te bestellen op www.herdenkingsmunten.be

FR:

COMMUNIQUé DE PRESSE

Le ministre Van Peteghem présente la pièce commémorative pour les 75 ans du suffrage féminin en Belgique

Bruxelles, le 25 octobre 2023 - Aujourd'hui, le ministre Van Peteghem a officiellement présenté à la Chambre des représentants la nouvelle pièce commémorative belge de 2 euros destinée à célébrer les 75 ans du suffrage universel des femmes en Belgique. La pièce est émise par la Monnaie Royale de Belgique pour souligner cette étape importante de l'émancipation des femmes. L'émission est disponible dès aujourd’hui sur le site piecescommemoratives.be.

La pièce a été officiellement présentée aujourd'hui par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem dans l'hémicycle de la Chambre des représentants du Parlement fédéral.

« Avec nos pièces commémoratives, nous rendons hommage à des personnes ou à des événements qui ont eu un impact historique sur notre pays. Une pièce consacrée au droit de vote des femmes est donc un ajout logique et précieux à la collection de la Monnaie Royale. Il est important de réfléchir en permanence au fait que, pendant trop longtemps, ce droit n'allait pas de soi. Il a fallu attendre 1948 pour qu'une coalition de démocrates-chrétiens et de socialistes reconnaisse le droit de vote des femmes à toutes les élections. Cette avancée a été précédée par des décennies de lutte sociale. Aujourd'hui, nous rendons donc hommage à cette lutte ainsi qu’au 75e anniversaire du droit de vote des femmes », a déclaré le ministre.

75 ans de suffrage universel des femmes en Belgique

En 1948, la Belgique a finalement instauré le suffrage universel des femmes. Elle devient ainsi le dernier pays européen, à l’exception de la Grèce et de la Suisse, à accorder le droit de vote aux femmes. Les femmes n'ont pu utiliser ce droit de vote de manière effective qu'à l'occasion des élections législatives de juin 1949.

Auparavant, les mouvements féministes s'étaient concentrés sur les droits civils généraux et l'égalité des chances en matière d'éducation, ainsi que sur l'émancipation économique des femmes. Dans la sphère politique, l'une des préoccupations ultérieures était que les femmes, plus que les hommes, seraient influencées par leurs pasteurs au moment de voter.

Cette préoccupation était fausse car les femmes votaient avec autant de diversité que les hommes. Néanmoins, le suffrage féminin n'a pas immédiatement accru la participation des femmes à la vie politique. En Belgique, la première femme ministre Marguerite De Riemaecker-Legot (de la Famille et du Logement) n'est entrée en fonction qu'en 1965, et les femmes restent politiquement minoritaires. C'est pourquoi la Monnaie royale a conçu une pièce commémorative de 2 euros qui rend non seulement hommage à cette lutte historique pour l’émancipation, mais qui peut également servir d'inspiration pour la poursuivre aujourd'hui.  

Dessin et tirage

Sur la pièce elle-même, le texte « ALGEMEEN VROUWEN KIESRECHT SUFFRAGE UNIVERSEL FéMININ » est visible sur tout le pourtour. Au centre, le symbole de Vénus représente un bulletin de vote avec un crayon rouge. Sur le côté gauche se trouve l’inscription 75 JAAR ANS, et l'indication du pays BE et de l'année 2023 à droite. En dessous apparait le différent, (un erlenmeyer avec un aster) et le différent de la Monnaie Royale des Pays Bas (le bâton de Mercure). En bas à droite, « IB », les initiales de la créatrice Iris Bruijns.

La version BU se présente sous la forme d'une coincard multicolore illustrant la joie suscitée par le droit de vote finalement acquis et annoncé dans les quotidiens d'il y a 75 ans. Le verso montre des jeunes femmes exerçant leur droit de vote avec enthousiasme. Comme d'habitude, deux versions linguistiques ont été prévues pour cette coincard. La version belle-épreuve est emballée dans un coffret de luxe. Le tirage de la pièce est limité respectivement à 125 000 et 5 000 pièces.

Les deux versions ont également cours légal dans tous les pays de la zone euro, mais ne seront pas mises en circulation. Toutes les émissions peuvent être commandées dès maintenant sur le site www.piecescommemoratives.be.

Beeldmateriaal downloaden via deze link: https://royaldutchmint.sharefile.eu/d-sf74d33bfdbd6453dbfdea7488b110a04 Over de Koninklijke Munt van België De Koninklijke Munt van België is verantwoordelijk voor de bestelling van Belgische circulatiemunten, het ontwerp, de kwaliteitscontrole, het screenen van namaakmunten en vertegenwoordigt de Belgische Staat op internationaal niveau. Sinds begin 2018 is de Belgische muntslag en de commercialisering van de Belgische herdenkingsmuntstukken uitbesteed aan de Koninklijke Nederlandse Munt. De Belgische koning blijft de uitvaardigende autoriteit. De officiële uitgiften besteld door de Koninklijke Munt van België dragen het merkteken van de Belgische Muntmeester, de heer Giovanni Van de Velde én het munthuisteken van de Koninklijke Nederlandse Munt. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top vijf producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. De Belgische herdenkingsmunten zijn verkrijgbaar via www.herdenkingsmunten.be. FR: Des images en haute résolution de la pièce de 2 euros Belgique 2023 " 75 ans de suffrage féminin en Belgique " peuvent être téléchargées ici : https://royaldutchmint.sharefile.eu/d-s7324aae578d840708d7b4333c50e161a À propos de la Monnaie royale de Belgique La Monnaie royale de Belgique est responsable de la commande des pièces de circulation belges, de leur conception, du contrôle de la qualité, de la détection des fausses pièces et représente l'État belge au niveau international. Depuis le début de l'année 2018, la frappe des pièces belges et la commercialisation des pièces commémoratives belges ont été confiées à la Monnaie Royale des Pays-Bas. Le roi des Belges reste l'autorité d'émission. Les émissions officielles commandées par la Monnaie royale de Belgique portent le différent du Commissaire des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique, M. Giovanni Van de Velde ainsi que le différent de la Monnaie Royale des Pays-Bas. La Monnaie Royale des Pays-Bas est l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de pièces de circulation, de pièces commémoratives et de produits de collection. Les pièces commémoratives belges sont disponibles sur le site www.piecescommemoratives.be

Meer binnen de rubriek Kunst en cultuur