Nieuwe Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA) voor verduurzaming wegtransport

01 JUN 2021 08:12 | Public Matters B.V.

•    De grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval (Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group en Münzer), gesteund door de Europese brancheverenigingen (EWABA en MVaK), hebben hun krachten gebundeld in de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA). 

•    Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid bij te staan in het verduurzamen van het wegtransport. Hierbij gaat het er om dat duurzame grondstoffen worden gebruikt waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo is het niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van de bestaande biodieselindustrie en het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. 

•    Voorzitter Dickon Posnett: “Biodiesel uit afval zal naast waterstof en elektriciteit een sleutelrol spelen in de verduurzaming van het wegtransport en kan met het juiste beleid nóg meer betekenen.”

AMSTERDAM, 1 juni 2021 – De grootste Nederlandse producenten van biodiesel uit afval (Argent Energy, Bio-Oil Group, Greenergy, Renewable Energy Group (REG) en Münzer), bundelen de krachten in de Nederlandse Biodiesel uit Afval Alliantie (NBAA). In samenwerking met de Europese branchevereniging (EWABA – ‘European Waste-based and Advanced Biofuels Association’) en de Duitse branchevereniging (MVaK – ‘Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe’) benadrukken zij de sleutelrol van biodiesel uit afval naast elektriciteit en waterstof bij het behalen van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen in het wegtransport. Op dit moment dragen deze brandstoffen veruit het grootste deel bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen.  Het doel van de NBAA is om de Nederlandse overheid te ondersteunen bij het verduurzamen van het wegtransport. Hierbij gaat het er om dat duurzame grondstoffen worden gebruikt waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. Zo is niet wenselijk dat de verduurzaming van de luchtvaart ten koste gaat van het gebruik van biodiesel uit afval in het wegtransport. Tegelijkertijd levert het Nederland significante extra CO2-reductie op wanneer er meer biodiesel in het zware wegtransport wordt bijgemengd. De boodschap is simpel: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. 

Biodiesel uit afval meest kosteneffectieve brandstof om wegtransport te verduurzamen

De NBAA begint haar samenwerking met een duidelijke oproep aan een volgend Kabinet: zet duurzame grondstoffen in op de plek waar ze de meeste klimaatwinst opleveren. De komende kabinetsperiode wil de samenwerking de Nederlandse overheid helpen om met feiten en cijfers onderbouwd duurzaam mobiliteitsbeleid op te tuigen. Biodiesel uit afval speelt hierbij een sleutelrol. Op dit moment is biodiesel uit afval de meest kosteneffectieve brandstof om het wegtransport te verduurzamen, en draagt het veruit het grootste deel (circa 50%) bij aan de totale CO2-reductie van transportbrandstoffen. Bovendien zit er een enorme potentie in allerlei afvalstromen naast gebruikt frituurvet die op dit moment onbenut blijft. Toch lijken de huidige beleidsvoornemens in de luchtvaart zich vooral op bestaande grondstoffen te richten en daarmee de inzet van biodiesel uit afval in het wegtransport te beperken. 

Gebruik biobrandstoffen uit afval voor wegtransport en niet voor luchtvaart 

Het recent gepresenteerde onderzoek ‘Conversion efficiencies of fuel pathways for Used Cooking Oil’ wijst uit dat biobrandstoffen uit afval, zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet, de meeste klimaatwinst opleveren als zij ingezet worden voor wegtransport. En juist daar zit het knelpunt in het huidige beleid: verduurzaming van de luchtvaart is hoognodig, maar moet niet ten koste gaan van klimaatwinst in andere sectoren. De huidige beleidsvoornemens zullen juist meer uitstoot opleveren. Het instellen van een bijmengverplichting in de luchtvaart zonder daarbij rekening te houden met de inzet van deze grondstoffen elders, kan verreikende gevolgen hebben, en verstoort bovendien het gelijke speelveld.  Posnett: “Op dit moment vervangt biodiesel in toenemende mate fossiele brandstoffen in het wegtransport. Met de plannen van het (vorige) kabinet wordt echter beleid gecreëerd dat grondstoffen uit de sector voor wegtransport wegneemt en verplaatst naar de luchtvaartsector” Hierdoor loopt verduurzaming van het wegtransport onnodige vertraging op, worden de grondstoffen ingezet voor brandstoffen die een stuk minder efficiënt zijn en loopt de bestaande industrie het gevaar te verdwijnen. De industrie voor wegtransport heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en levert een steeds groter aandeel in het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar wordt door het voorgenomen beleid hard geraakt.

Inzet biobrandstoffen uit afval in luchtvaart leidt tot meer CO2-uitstoot 

Op 8 maart jl. presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Actieprogramma Duurzame Luchtvaartbrandstoffen’. Dit actieprogramma doet precies hetgeen waarvan de biodieselsector al jaren aangeeft dat het onverstandig is. Het gebruik van afgewerkte oliën voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen leidt namelijk tot significant meer uitstoot van CO2. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen deze grondstoffen in het wegvervoer en de scheepvaart ingezet moeten blijven. Beleid tegen klimaatverandering moet efficiënt zijn.

Dickon Posnett, Voorzitter NBAA: "De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt om het transport toenemend te verduurzamen, want de gehele sector loopt achter en dus moet er een tandje bijgezet worden. Biodiesel uit afval speelt hier een essentiële rol in en de NBAA zal hiertoe haar gecombineerde internationale expertise en ervaringen met beleid en biobrandstoffen delen met de overheid. We hebben alles nodig om de klimaatdoestellingen te behalen en we kunnen beginnen bij de kansen die toenemend gebruik van biodiesel uit afvalstromen biedt om onze auto’s, trucks en schepen toenemend te verduurzamen.” 

Michael Fiedler-Panajotopoulos, deelnemer REG: "Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben we een mix van duurzame brandstoffen nodig voor alle sectoren. Deze transitie moet worden gestimuleerd door ondersteunend beleid. Dit beleid moet technologieneutraal blijven en geen oneerlijk voordeel opleveren voor de ene hernieuwbare brandstof ten opzichte van de andere. We moeten hernieuwbare grondstoffen op de meest efficiënte manier gebruiken en waken voor onbedoelde gevolgen van beleid".

Aart van Eekelen, deelnemer Bio Oil Group: "80 tot 90% van de auto’s op de Europese wegen zal in 2030 nog een ontbrandingsmotor hebben ondanks de grote inzet richting elektrificatie. Deze mobiliteit moeten we toenemend verduurzamen en wat is er mooier dan daarvoor een afvalstroom te kunnen gebruiken? We pakken twee problemen tegelijk aan."

Van afval naar brandstoffen

Afgewerkte bak- en braadolie en afvalvetten die anders het milieu verontreinigen, op stortplaatsen terechtkomen of in het riool worden gegoten (waardoor verstoppingen ontstaan die bekend staan als vetbergen), worden omgezet in duurzame biodiesel voor gebruik in het Europese vervoer. Deze biobrandstof op basis van afval stoot aanzienlijk minder kooldioxide en broeikasgassen uit dan fossiele brandstoffen, vermindert de milieuverontreiniging, bespaart ruimte op stortplaatsen en vermindert de kosten voor het onderhoud van riolerings- en waterzuiveringsnetwerken. Deze biobrandstof levert een broeikasgasbesparing op van meer dan 90% ten opzichte van fossiele brandstof. Op dit moment beslaan afvalvetten veruit het grootste deel van de grondstoffen voor de in Nederlands verbruikte biobrandstoffen (66%). Biodiesel geproduceerd uit deze grondstoffen droegen in 2020 bij aan de helft van alle bespaarde CO2-reductie op transportbrandstoffen in Nederland . 

Brandstoffen en levensmiddelen

Biodiesel op basis van afval neemt geen beslag op landbouwgrond. Hierdoor leidt vervaardiging niet tot stijging op de voedselprijzen, draagt het niet bij tot voedselschaarste of leidt het niet tot een toename van het gebruik van chemische meststoffen. Afgewerkte bak- en braadolie, dierlijke vetten en andere soortgelijke grondstoffen zijn afvalstoffen. De productie van biodiesel op basis van afval is een duurzame methode om een afvalstof te verwijderen en een waardevolle hernieuwbare hulpbron met lage emissies te creëren.

Toezicht op duurzaamheid

Alle deelnemers van de NBAA en leveranciers voldoen volledig aan de International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) of gelijkwaardige instanties, voldoen aan hun duurzaamheidseisen voor de productie van biomassa en worden gecontroleerd om de volledige traceerbaarheid, duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid van de gebruikte frituurolie/talg die zij inkopen te bewijzen. 

Contact met de NBAA

De komende kabinetsperiode zet de NBAA zich in om beleidmakers en beslissers te voorzien van eerlijke en met feiten en cijfers onderbouwde informatie om zo te komen tot het best mogelijke duurzame beleid. De NBAA steunt eerlijke competitie en kijkt uit naar samenwerking met overheid en andere belanghebbende partijen om verduurzaming van transport te realiseren. Meer weten? Kijk op www.biodieseluitafval.nl of neem contact op met het secretariaat.

Martijn Padberg - Adviseur

M +31 (0)68 189 8599

info@biodieseluitafval.nl

Contact met de NBAA De komende kabinetsperiode zet de NBAA zich in om beleidmakers en beslissers te voorzien van eerlijke en met feiten en cijfers onderbouwde informatie om zo te komen tot het best mogelijke duurzame beleid. De NBAA steunt eerlijke competitie en kijkt uit naar samenwerking met overheid en andere belanghebbende partijen om verduurzaming van transport te realiseren. Meer weten? Kijk op www.biodieseluitafval.nl of neem contact op met het secretariaat. Martijn Padberg - Adviseur M +31 (0)68 189 8599 info@biodieseluitafval.nl

Meer binnen de rubriek Fossiele brandstoffen