Enquête N210-Lopikerweg Oost: Veel aandacht voor verbetering doorstroming en leefbaarheid

26 APR 2023 16:24 | Provincie Utrecht

Hoe ervaren bewoners, weggebruikers en ondernemers de situatie op de M.A. Reinaldaweg (N210), de Lopikerweg Oost en kruispunt Graaf in het oosten van de gemeente Lopik? Deze vraag stond centraal in een enquête van de provincie Utrecht en de gemeente Lopik die in februari en maart 2023 werd gehouden. De vragenlijst werd door 790 personen ingevuld en leverde veel bruikbare inzichten op.

 

Enquêteresultaten zijn belangrijke bouwsteen

De enquêteresultaten leverden met een respons van meer dan 20% een belangrijke bouwsteen op voor het onderzoek dat de provincie Utrecht onlangs is gestart naar verbetering van de verkeerssituatie in Lopik-Oost. Hierbij wordt in samenwerking met partijen uit de directe omgeving, ingenieursbureau Iv-Infra en de gemeente Lopik gekeken naar het wegvak van de N210 tussen de aansluiting op Jaarsveld en de N204 bij bedrijventerrein De Copen. Een belangrijk onderdeel van deze studie is kruispunt Graaf waar de provinciale weg N210 samenkomt met de Lopikerweg Oost. Beide wegen inclusief het kruispunt zijn eveneens in deze enquête onder de loep genomen.

Om een goed beeld te krijgen van hoe de omgeving de verkeerssituatie ervaart, is de enquête opgebouwd in twaalf deelgebieden waaronder gebruikers van het bedrijventerrein De Copen, bewoners nabij kruispunt Graaf en de kernen Jaarsveld, Lopikerkapel en Uitweg. De meeste reacties op de enquête kwamen van bewoners uit het westelijk deel van de kern Lopik. Uit de antwoorden blijkt dat de meeste respondenten van deze wegen gebruik maken als automobilist.

Lopikerweg Oost

Voor de Lopikerweg Oost vragen bewoners uit de diverse deelgebieden vooral om aandacht voor het terugdringen van sluipverkeer en zwaar doorgaand transportverkeer. Dit geldt zowel voor het deel rondom de kern Lopik als voor de weg richting IJsselstein, zo blijkt uit de enquête. Ondernemers bij de Copen en bewoners in de omgeving Van Alterenlaan vragen vooral om aandacht voor het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid van Lopik. Op het effect van de wegversmallingen die de gemeente Lopik voorjaar 2022 tussen de kern Lopik en de N210 heeft aangebracht, wordt uiteenlopend gereageerd.

Knelpunt Graaf: zorgen over leefbaarheid en verkeersveiligheid

Uit de enquête komt ook duidelijk naar voren dat kruispunt Graaf in de spits als knelpunt wordt ervaren. De zorgen richten zich op de eerste plaats op de doorstroming. Het verkeer op de Lopikerweg Oost kruist hier het doorgaand verkeer op de provinciale weg, wat met name in de spits regelmatig tot lange wachttijden voor de stoplichten leidt. Bewoners in de directe omgeving van kruispunt Graaf geven aan zich vooral zorgen te maken niet alleen over de verkeersdrukte en de geluidsoverlast maar ook over de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers.

Provinciale weg N210: wens om doorstroming te verbeteren

Een breed gedragen wens vanuit de omgeving is om het doorgaande verkeer op de N210 in Lopik Oost beter te laten doorstromen, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijst. Ruim 68% van de respondenten geeft aan dat de provincie Utrecht hier bij het maken van een verbeterplan voorrang aan moet geven. De maatregelen moeten bij voorkeur ook bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid van Lopik en de verkeersveiligheid.

Vervolg onderzoek Lopik Oost

Uit de enquête zijn ook veel aanmeldingen gekomen van bewoners die met de provincie Utrecht en de gemeente Lopik willen meedenken over oplossingsrichtingen voor de verkeersproblemen in Lopik Oost. Op 18 april is de eerste bijeenkomst georganiseerd met leden van een klankbordgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging uit alle twaalf deelgebieden van Lopik en uit belangenorganisaties zoals de lokale ondernemersvereniging en LTO. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn de belangrijkste verkeersknelpunten besproken en is in interactieve sessies een begin gemaakt met het in kaart brengen van oplossingsrichtingen.

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een oplossing voor de lange termijn voor de M.A. Reinaldaweg (N210) ten oosten van Lopik, inclusief de kruisingen en de aansluitingen op de gemeentelijke wegen, gericht op het op niveau brengen van de doorstroming met een toekomstvastheid tot 2040, het verbeteren van de leefbaarheid en van de verkeersveiligheid. Om tot een goed afgewogen maatregelpakket te komen, organiseert de provincie Utrecht meerdere ontwerpsessies waarbij input en advies wordt gevraagd van diverse partijen uit de omgeving. Na afweging van verschillende varianten zal in het najaar van 2023 een voorstel worden gedaan voor een voorkeursvariant die de basis vormt voor een investeringsbesluit door het bestuur van de provincie Utrecht. Afhankelijk van de uitkomsten van de studie zal ook de gemeente Lopik een besluit nemen. Het is de bedoeling dat deze verbetermaatregelen binnen twee jaar worden uitgevoerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over de resultaten uit de enquête, de verslagen van de bijeenkomsten van de klankbordgroep en het lopende onderzoek ga naar www.n210-lopik.nl

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek