Zonnepark Puttershoek met 67.000 panelen officieel onthuld

23 SEP 2022 16:00 | Royal Cosun

Ruim 67.000 zonnepanelen die net zoveel stroom opleveren als 8.200 huishoudens jaarlijks verbruiken: dat is wat het Zonnepark Puttershoek in de gemeente Hoeksche Waard in Zuid-Holland oplevert. De zonneweide naast de specialiteitenfabriek van Cosun Beet Company werd vorig jaar al in gebruik genomen, maar vanwege de coronamaatregelen van destijds is de officiële onthulling uitgesteld tot vandaag. Hans Meeuwis, CEO van Royal Cosun onthulde de zonneweide officieel.

Groene stroom

Het solar park bestaat uit een grote zonneweide van bijna zeven hectare, en zes kleinere zonneweides van samen in totaal meer dan tien hectare. Alle zonneweides zijn gerealiseerd door KiesZon, onderdeel van de Greenchoice Groep en vooroploper in de realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. De grote zonneweide, die door Cosun Beet Company wordt geëxploiteerd, is rechtstreeks aangesloten op de netaansluiting van de suikerspecialiteitenfabriek. Deze zonnepanelen leveren aan de fabriek én aan het net. Via de netaansluiting wordt ook de specialiteitenfabriek van Cosun Beet Company in Roosendaal voorzien van groene stroom. Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company: “Het gebruiken van zonne-energie voor de twee specialiteitenfabrieken past in de duurzaamheidsdoelstellingen van Cosun Beet Company. We zijn bijvoorbeeld ook één van de grootste groengasproducenten van Nederland en meer dan de helft van onze bulkwagens rijdt op eigen groen gas.”

Grote CO2-besparing

De zes kleinere weides, die door Klimaatfonds Nederland werden gerealiseerd, zijn rechtstreeks aangesloten op het elektriciteitsnet. In totaal produceert het zonnepark groene stroom voor omgerekend zo’n 8.200 huishoudens. Zo wordt maar liefst 14 miljoen kilo CO2 per jaar bespaard!

Erik Versteeg, Directeur B2B van KiesZon: “Dit bijzondere project is het resultaat van de goede samenwerking tussen betrokken partijen zoals Cosun, Gemeente Hoeksche Waard, Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, Klimaatfonds, KiesZon en netbeheerder Stedin. Gezamenlijk hebben we oplossingen gevonden voor alle uitdagingen die we tegenkwamen. Vanaf de inbedrijfstelling is er inmiddels ruim 23,3 miljoen kWh aan duurzame stroom opgewekt, waarvan ook nog eens een deel direct lokaal wordt benut. Vele duurzame kilowatturen zullen nog volgen. We zijn trots dat we dit unieke zonneveld met en voor Cosun mochten realiseren en mogen onderhouden.”

Seminar en onthulling

Hoewel het zonnepark al een jaar lang elektriciteit opwekt, wilden de eigenaars en betrokkenen toch graag stilstaan bij het bijzondere project en de betekenis ervan voor Puttershoek en de omwonenden. Daarom zijn zij ook uitgenodigd voor de opening en een seminar op vrijdagmiddag 23 september. Na de officiële onthulling van het park kreeg iedereen de gelegenheid om de zonneweides vanaf een speciale stellage op de dijk van bovenaf te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puttershoek solar park with 67,000 panels officially inaugurated 

More than 67,000 solar panels that generate as much electricity as 8,200 households consume annually: that is exactly what the Puttershoek Solar Park in the municipality of Hoeksche Waard in South Holland produces. The solar field, which is located next to Cosun Beet Company's speciality factory, was already taken into use last year, but the official inauguration has been postponed until today due to measures related to Coronavirus at the time. Hans Meeuwis, CEO of Royal Cosun, officially inaugurates the solar field.

Green power

The solar park consists of a large solar field of nearly seven hectares, and six smaller solar fields with a total of more than ten hectares. All of the solar fields were realised by KiesZon, part of the Greenchoice Group and a pioneer in the realisation and operation of large-scale solar power projects on rooftops and in field arrangements. The large solar field, operated by Cosun Beet Company, is directly connected to the grid connection of the sugar speciality factory. These solar panels supply electricity to the factory and the grid. The grid connection will also supply green power to Cosun Beet Company's speciality factory in Roosendaal. Paul Mesters, CEO of Cosun Beet Company: "The use of solar energy for the two speciality plants is part of Cosun Beet Company's sustainability goals. We are also one of the largest green gas producers in the Netherlands, for example, and more than half of our bulk trucks are powered by our own green gas."

Major CO2 reduction

The six smaller fields, realised by Klimaatfonds Nederland, are directly connected to the electricity grid. In total, the solar park produces green power for the equivalent of about 8,200 households. This amounts to a reduction of as much as 14 million kilograms of CO2 per year!

Erik Versteeg, B2B Directeur of KiesZon: "This remarkable project is the result of the effective collaboration between the parties involved such as Cosun, the Municipality of Hoeksche Waard, Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, Klimaatfonds, KiesZon and the grid operator Stedin. Together, we found solutions to all the challenges we encountered. More than 23.3 million kWh of renewable electricity has already been generated since commissioning, some of which is also directly used locally. Many more renewable kilowatt hours will follow. We are proud that we were privileged to realise and maintain this unique solar field with and on behalf of Cosun."

Seminar and inauguration

Although the solar park has already been generating electricity for a year, the owners and stakeholders were still keen to reflect on the special project and its significance for Puttershoek and its local residents. Accordingly, they have also been invited to the opening and a seminar on Friday afternoon, 23 September. After the official inauguration of the park, everyone had the opportunity to view the solar fields from above from a special scaffold on the embankment.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen