Sterke stijging WOZ-bezwaren in 2023

21 JUN 2023 09:05 | De Waarderingskamer

In het voorjaar van 2023 maakten bijna 600.000 mensen bezwaar tegen hun WOZ-waarde. Door een combinatie van factoren is dit aantal bijna drie keer zo hoog als in voorgaande jaren. Dat schrijft de Waarderingskamer in de “Staat van de WOZ 2023”, een jaarlijkse rapportage van de toezichthouder op de WOZ-taxaties aan de verantwoordelijke staatssecretaris.

De woningmarkt op 1 januari 2022 vormde de basis voor de WOZ-waarde in 2023. Op dat moment zat de markt nog sterk in de lift en daardoor was dit jaar de WOZ-waarde van een woning gemiddeld 17 % hoger dan vorig jaar. Die hogere WOZ-waarde heeft bijgedragen aan het hoge aantal WOZ-bezwaren, zeker omdat inmiddels de verkoopprijzen van woningen aan het dalen zijn. De Waarderingskamer geeft aan dat naar verwachting ook de reclamecampagnes van no-cure-no-pay-bedrijven een rol hebben gespeeld bij de stijging van het aantal bezwaren.

Net als vorig jaar werd ongeveer de helft van de bezwaren ingediend door no-cure-no-pay-bedrijven en de andere helft door burgers zelf. De stijging van het aantal bezwaren is dus in beide groepen ongeveer even groot. De laatste keer dat door zoveel personen bezwaar hebben gemaakt, was in 2001. Dat jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met ruim 50 %. In die tijd werden WOZ-waarden niet ieder jaar bepaald, maar eens in de vier jaar.

Hoe succesvol zijn al deze bezwaren?

Gemeenten hebben tot het einde van het jaar om de bezwaren af te handelen. En vanwege het grote aantal lukt het naar verwachting niet alle gemeenten om alle bezwaren binnen die termijn af te handelen. Hoe succesvol al deze bezwaren dit jaar zijn, zal dus pas later duidelijk worden. Uit de nu definitieve cijfers over de bezwaren die in 2022 zijn ingediend, blijkt dat vorig jaar bij ongeveer een derde (36,5 %) van de bezwaren de WOZ-waarde is gewijzigd. Daarbij wijst de Waarderingskamer wel op een belangrijk verschil. Bezwaren die vorig jaar door no-cure-no-pay-bedrijven zijn ingediend tegen WOZ-waarden van woningen hebben in 27 % van de gevallen een waardeverandering opgeleverd, terwijl dit percentage bij de overige bezwaren 45 % was.

Toezichthouder handhaaft kwaliteitseisen voor nieuwe WOZ-taxaties

Inmiddels werken gemeenten aan de taxaties voor de WOZ-waarden die in 2024 gaan gelden. De Waarderingskamer geeft een voorzichtige prognose dat de WOZ-waarden van woningen volgend jaar gemiddeld 2 tot 4 % hoger liggen. Dus een veel kleinere verandering dan dit jaar. Ondanks dat gemeenten het extra druk hebben met het afhandelen van alle WOZ-bezwaren, geeft de Waarderingskamer aan dat zij de kwaliteitseisen richting gemeenten niet aanpast. Gemeenten moeten deze nieuwe hertaxatie net zo tijdig, zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren als andere jaren. Als er zich situaties voordoen waarbij een keuze moet worden gemaakt tussen welke werkzaamheden prioriteit hebben, dan wijst de Waarderingskamer vooral op het belang van de kwaliteit van de nieuwe WOZ-waarden. Daarbij wordt niet uitgesloten dat het "rapportcijfer" dat gemeenten krijgen van de Waarderingskamer bij sommige gemeenten in de loop van 2023 naar beneden gaat, wanneer ze bijvoorbeeld niet op tijd alle bezwaren hebben weggewerkt.

Beoogde ontwikkelingen in de WOZ

Uit de Staat van de WOZ 2023 blijkt ook dat er wordt gewerkt aan verschillende vernieuwingen rondom de WOZ-waarde. Zo ligt er een voorstel voor een nieuw taxatieverslag om de WOZ-taxatie van een woning beter uit te leggen. Dat uitgebreidere verslag zou met ingang van belastingjaar 2025 door alle gemeenten verplicht gebruikt moet worden. Daarnaast blijkt dat de Waarderingskamer het eens is met staatssecretaris Van Rij dat gemeenten over de WOZ-taxatie veel meer informele contacten met inwoners zouden moeten hebben in plaats van het voeren van formele bezwaarprocedures.

- EINDE PERSBERICHT-

Aanvullende informatie persbericht:

·         De Staat van de WOZ 2023

Formele rapportage van de Waarderingskamer aan staatssecretaris Van Rij over de belangrijkste ontwikkelingen in het WOZ-domein en de stand van de uitvoering van de Wet WOZ.

·         Vertrouwensonderzoek WOZ 2023

In opdracht van Waarderingskamer uitgevoerd onafhankelijk onderzoek naar het vertrouwen in de WOZ-waarde. Dit vertrouwen is in vergelijking met andere activiteiten van de overheid relatief hoog, zeker gezien dat de WOZ-waarde samenhangt met belastingheffing. Uit de vergelijking met drie jaar geleden blijkt dat het vertrouwen ook op niveau is gebleven. Het rapport geeft een basis voor de geschetste beoogde ontwikkelingen.

·         Landelijk onderzoek tijdigheid bekend maken WOZ-waarden en afhandeling bezwaren WOZ

Onderzoek dat aangeeft in hoeverre gemeenten er in slagen alle WOZ-waarden tijdig aan het begin van het jaar bekend te maken en tijdig in de loop van het jaar de bezwaren af te handelen.

·         Landelijk onderzoek afhandeling (no-cure-no-pay-)bezwaren WOZ

Onderzoek dat verschil schetst tussen de effecten van bezwaren ingediend door bureaus op basis van no cure no pay en andere bezwaren. Hieruit komen de genoemde cijfers dat de kans op een waardevermindering bij een no-cure-no-pay-bezwaar lager is, maar ook dat je bij een no-cure-no-pay-bezwaar veel langer moet wachten op een uitspraak.

·         Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM

Brief van staatsecretaris van Rij aan de Tweede Kamer over maatregelen ter beperking van het aantal no-cure-no-pay-bezwaren. In dit plan schetst de staatssecretaris, naast financiële maatregelen, ook het streven naar meer informeel contact.

·         WOZ-waardeloket

Digitale omgeving waar alle WOZ-waarden van woningen geraadpleegd kunnen worden.

·         Animatiefilmpje uitleg stijging WOZ-waarde

Begin dit jaar gepubliceerde uitleg waarom WOZ-waarden kunnen stijgen, terwijl de verkoopprijzen aan het dalen zijn.

·         Veel gestelde vragen over WOZ-waarde

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Daarnaast adviseert de Waarderingskamer de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, over regelgeving en beleid over de WOZ. Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met: Ruud Kathmann (managementteam), 070-3110555, ruud.kathmann@waarderingskamer.nl. Ivo Lechner (managementteam), 070-3110555, ivo.lechner@waarderingskamer.nl Linda Hennink (secretaris-directeur), 070 3110555, linda.hennink@waarderingsamer.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid