Experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënisten geslaagd: patiënt wint.

16 APR 2024 15:39 | Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Beste redactie,

De onderzoeksgroep van het Maastricht UMC+ heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de eindevaluatie van het Experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’ in de mondzorg opgeleverd met een positieve uitkomst. Deze uitkomsten zijn vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd maar het volgend kabinet zal hier een besluit over nemen. Het rapport is positief over de inzet en effectiviteit van geregistreerd-mondhygiënisten bij het zelfstandig bevoegd uitvoeren van de voorbehouden handelingen. Geregistreerd-mondhygiënisten hebben de afgelopen vijf jaar doeltreffend en effectief aangetoond dat zij de betreffende handelingen als lokale anesthesie, het indiceren en maken van röntgenfoto’s en het behandelen van primaire caviteiten (kleine gaatjes vullen) naar volle tevredenheid uitvoeren. Echter, over het behandelen van de primaire caviteiten wordt ten onrechte twijfel gezaaid in het rapport. Onvoldoende draagvlak in de mondzorgsector is de reden die wordt aangegeven, niet de deskundigheid en de professionaliteit van de geregistreerd-mondhygiënist. We gaan als NVM-mondhygiënisten voor het volledige pakket. Vandaar dat we ons naar de Tweede Kamer wenden om deze beweging naar meer efficiency en effectiviteit in de mondzorg te ondersteunen. Patiënten hoeven niet onnodig te wachten op toestemming van tandartsen en het scheelt heel veel administratieve rompslomp. Dit voornemen past uitstekend in het beleid van het ministerie van VWS om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Voor dit besluit hoeft niet op het volgende kabinet gewacht te worden, de Tweede Kamer kan hier initiatief in nemen.

Het volledige onderzoeksrapport leest u hier.

NVM-mondhygiënisten roept Tweede Kamer op om karwei af te maken:

Experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënisten geslaagd, maar positieve uitkomst in rapport slechts gedeeltelijk overgenomen

De onderzoeksgroep van het Maastricht UMC+ heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een eindevaluatie van het Experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’ in de mondzorg opgeleverd met een positieve uitkomst. Geregistreerd-mondhygiënisten hebben de afgelopen vijf jaar doeltreffend en effectief aangetoond dat zij handelingen als lokale verdoving, het indiceren en beoordelen van röntgenfoto’s en het behandelen van kleine gaatjes naar volle tevredenheid uitvoeren, echter over het behandelen van kleine gaatjes wordt ten onrechte twijfel gezaaid.

Onze boodschap blijft helder voor de minister van VWS en de Tweede Kamer: Mondhygiënisten zijn doelmatig en effectief bij een minstens gelijkblijvende kwaliteit bij het volledig zelfstandig bevoegd uitvoeren van alle voorbehouden handelingen. Hierdoor kunnen patiënten sneller geholpen worden, zonder onnodige bureaucratie of tijdverlies. Voor alle handelingen, lokale verdoving, indiceren en maken van röntgenfoto’s en het behandelen van kleine gaatjes, zijn mondhygiënisten adequaat opgeleid. NVM-mondhygiënisten roept de Tweede Kamer op deze weeffout in het onderzoeksrapport te herstellen en aan te dringen op spoedige besluitvorming in het belang van de mondzorg.

Deelname onder mondhygiënisten stijgt nog steeds

Sinds 1 juli 2020 doen er 1278 geregistreerd-mondhygiënisten mee aan het experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënisten’ en het aantal neemt nog steeds toe. Door taken in de mondzorg te herschikken kunnen tandartsen de complexe zorg verlenen en mondhygiënisten de focus nog meer op preventie leggen. Hierdoor worden onnodige en ingewikkelde administratieve procedures voorkomen en kunnen patiënten sneller en beter geholpen worden.

Taakherschikking De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor de voorbehouden handelingen, te weten verdoven, het indiceren en maken van röntgenfoto’s en de behandeling van kleine gaatjes (primaire caviteiten), waren mondhygiënisten functioneel zelfstandig bevoegd en was nog een opdracht van een tandarts vereist om de handeling uit te mogen voeren. Deze opdracht werkt belemmerend voor de beroepsuitoefening van de mondhygiënist en de taakherschikking binnen de mondzorg. Taakherschikking draagt bij aan het doelmatiger organiseren van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit en draagt bij aan passende zorg voor de patiënt. Daarbij is het voor de bezoeker van de mondhygiënist prettig dat de zorg meer efficiënt geleverd kan worden.

Wat betekent dit voor de sector? Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg. De handelingen die in het experiment zelfstandig kunnen worden uitgevoerd zitten al tientallen jaren in de hbo-opleiding tot mondhygiënist. Mondhygiënisten gaan door dit besluit dus geen nieuwe werkzaamheden uitvoeren, alleen het wettelijk kader waarbinnen de zorg wordt verleend verandert. En de verandering van het wettelijk kader maakt dat mondhygiënisten optimaal kunnen uitvoeren waar zij voor zijn opgeleid.

Ook zal het tuchtrecht van toepassing zijn. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. NVM-mondhygiënisten ziet dit als een positieve ontwikkeling omdat zij vertrouwt op de professionaliteit van de

beroepsgroep en deze zich toetsbaar opstelt. Gedurende het experiment heeft de tuchtcommissie nog geen enkele zaak in behandelingen hoeven nemen. Inmiddels zijn al 1278 geregistreerd- mondhygiënisten ingeschreven in het tijdelijke BIG-register. Zie: https://www.bigregister.nl/over-het-big-register/cijfers

Meer binnen de rubriek Zorg