CARE roept tijdens klimaattop in Dubai op tot actie

27 NOV 2023 13:24 | Care Nederland

Den Haag, 27 november 2023 - COP28 in Dubai belooft met aanzienlijke belangen op het spel de meest allesomvattende klimaatconferentie sinds Parijs te worden. Terwijl klimaatverandering iedereen treft, worden juist degenen die zich al in een kwetsbare positie bevinden het hardst getroffen. Met bijna 80 jaar ervaring als humanitaire- en ontwikkelingsorganisatie zet CARE bij COP28 in op veerkracht en het aanpassingsvermogen van degenen die aan de frontlinies van de klimaatcrisis staan. Hun zorgen en ideeën moeten worden gehoord. 

Klimaatexpert Rosa van Driel is als afgevaardigde namens Nederlandse ngo's en CARE Nederland aanwezig. Middels een gepubliceerd position paper maakt de organisatie haar eisen kenbaar. De focus ligt op duidelijke financieringsafspraken voor gender-rechtvaardige adaptatie en klimaatschade.  

Rosa van Driel, klimaatexpert CARE Nederland: “Wij pleiten ervoor dat de grootste vervuilers de lasten van de klimaatcrisis dragen. Naast drastische emissiereducties betekent dit dat zij hun fair share betalen aan klimaatfinanciering en ervoor zorgen dat dit terecht komt bij de mensen die het hardst geraakt worden door klimaatverandering. Voor CARE is gendergelijkheid een hoeksteen van klimaatactie. Vrouwen en meisjes staan aan de frontlinie van de klimaatcrisis en hun expertise en leiderschap zijn de sleutel in effectieve en duurzame klimaatactie. Daarvoor moeten zij een plek aan tafel hebben en toegang krijgen tot financiering om het uit te voeren.”  

De politieke verschuiving in Nederland na de verkiezingen versterkt de vastberadenheid van de organisatie voor rechtvaardige en inclusieve klimaatactie: “Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen, en het aankaarten van het belang van internationale solidariteit en samenwerking in klimaatbeleid is essentieel. Nu meer dan ooit”, aldus Van Driel. 

Financiering voor klimaatrechtvaardigheid  

Om klimaatactie in landen en gemeenschappen in een kwetsbare positie effectief te ondersteunen, is het cruciaal dat rijke landen zich houden aan hun toezegging om jaarlijks 100 miljard US-dollar beschikbaar te stellen en dit opschalen in het opnieuw af te spreken doel voor vanaf 2025. Helaas ontbreekt overtuigend bewijs dat deze belofte wordt nagekomen, zoals blijkt uit CARE's rapport Hollow Commitments. Daarnaast toont het rapport Seeing Double aan dat klimaatfinanciering grotendeels uit ontwikkelingshulp wordt betaald, in strijd met onder andere het Parijs-akkoord. Hierdoor blijven er minder middelen over voor de strijd tegen armoede, het uitbannen van honger en het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).  

CARE's eisen voor COP28: 

  • Volbreng de oprichting van het klimaatschadefonds dat de meest klimaatkwetsbare gemeenschappen ondersteunt bij onvermijdelijke schade en verlies als gevolg van de klimaatcrisis.  
  • Het nieuwe doel voor klimaatfinanciering moet op behoeften gebaseerd zijn en aanzienlijk worden opgeschaald, met subdoelen voor mitigatie, adaptatie en klimaatschade. Zorg ervoor dat dit geld nieuw, aanvullend en toegankelijk is. Identificeer hiervoor alternatieve financieringsbronnen, zoals het omleiden van fossiele subsidies.  
  • Betrek vrouwen en meisjes als belangrijke stakeholders bij klimaatactie. Het aanpakken van genderongelijkheid moet een integraal onderdeel zijn van alle klimaatfinanciering, met als eerste stap dat door vrouwen geleide initiatieven beter bereikt worden.  
  • Rijke landen moeten dit jaar helderheid verschaffen over hoe zij voldoen aan de toezegging om jaarlijks 100 miljard US-dollar beschikbaar stellen, en dienen tekortgeschoten klimaatfinanciering van voorgaande jaren te compenseren. 
  • Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, moeten alle landen instemmen met een snelle en rechtvaardige uitfasering van fossiele brandstoffen in alle sectoren.  


Lees het volledige CARE COP28 position paper (in het Engels) hier. Het document is ook als bijlage toegevoegd.

Einde bericht  

Tijdens COP28 vertegenwoordigt van Driel in Dubai Nederlandse ngo’s bij de Nederlandse overheidsdelegatie. Als onderdeel van het CARE International klimaatteam, volgt zij de gesprekken en onderhandelingen over gender in klimaatactie, klimaatfinanciering en klimaatschade (Loss and Damage). Rosa is beschikbaar voor interviews. Contactgegevens: +31621400554 / vandriel@carenederland.org  / https://twitter.com/rosa_vandriel  Over CARE Nederland  Wij zijn CARE Nederland, onderdeel van CARE, een internationale ontwikkelingsorganisatie actief in meer dan 100 landen wereldwijd. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons sinds 1945 in voor hen die dat het hardst nodig hebben. CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, te werken aan gelijke rechten voor vrouwen en door samen te werken met gemeenschappen aan hun weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering, natuurgeweld en conflict door ze te ondersteunen bij het opbouwen van een duurzaam bestaan. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en bewoners bepalen we wat nodig is en wat werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten.

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen