'Discriminatie binnen politie vraagt om effectieve aanpak en inclusieve werkcultuur'

05 MEI 2023 09:12 | Movisie

Dit is een expertquote van Mellouki Cadat-Lampe, Senior onderzoeker en projectleider, Movisie.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Politie Midden-Nederland ontslaat leidinggevende na meldingen over racisme en pestgedrag | De Gooi- en Eemlander

Eind april is er een leidinggevende bij de politie Midden-Nederland ontslagen wegens discriminatie en pestgedrag. Discriminatie en pestgedrag binnen de politie ondermijnen de geloofwaardigheid en professionaliteit van het politiekorps. Het recent ontslag van een leidinggevende wegens discriminatie laat zien dat de politie haar verantwoordelijkheid neemt. Er is echter nog veel werk te verrichten om discriminatie binnen de politie te bestrijden. De politie moet inzetten op bewustwording, veiligheid, training en inclusiviteit. Op die manier schep je kansen voor een inclusieve organisatiestructuur- en cultuur die efficiënt is in het verbannen van discriminatie en pestgedrag.

Ontslag lijkt hier rechtvaardig, maar voorkomen is beter dan genezen. Hoe ga je preventief te werk? De politie kan proactief werk maken van een inclusieve werkcultuur en een effectieve aanpak van discriminerend gedrag. Dat begint met bewustwording creëren over wat discriminatie en pestgedrag inhoudt, hoe het ontstaat en welke gevolgen het heeft voor individuen en groepen, binnen de politie en in de samenleving. Van belang is dat politiemedewerkers zich bewust van zijn van wat discriminerend gedrag is, zodat zij dit herkennen wanneer het voorkomt in hun werkzaamheden.

Een veilige meldingscultuur stimuleren helpt bij het bestrijden van discriminatie. Politiemedewerkers moeten zich veilig en vrij voelen om misstanden te melden, zonder bang te zijn voor vergeldingen of stigmatisering. In deze context is het belangrijk dat de politie een duidelijk beleid heeft, inclusief regels en protocollen, voor het melden van discriminatie en pestgedrag. En dat medewerkers dit op het netvlies hebben.

Naast bewustwording en veiligheid is het cruciaal dat politieagenten en leidinggevenden kennis hebben van de verscheidene culturen, tradities en gewoonten die hedendaags Nederland verrijken. Vanuit cultuursensitiviteit leren politiemedewerkers om te gaan met de superdiversiteit in hun werkzaamheden.

Een inclusieve werkcultuur creëren betekent daarnaast dat diversiteit binnen de politie gestimuleerd wordt. Door sociale diversiteit binnen te halen en te behouden in politieopleidingen, op de werkvloer en op straat geef je iedereen ruimte om zichzelf te kunnen zijn.

Om dit te bereiken kan de politie het beste actief gaan werven op medewerkers onder gediscrimineerde bevolkingsgroepen. Diversiteit en inclusie vormen geen doel op zich is, maar een middel om discriminatie tegen te gaan. Een inclusieve werkcultuur zorgt dat iedereen zich veilig voelt om misstanden te melden.

Meer binnen de rubriek Arbo, veiligheid en defensie