RECTIFICATIE: Invest-NL en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tekenen blended ...

17 JUN 2024 17:28 | Invest-NL

RECTIFICATIE: afzender had Invest-NL moeten zijn in plaats van Innovation Industries

Minister Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van Bestuur van Invest-NL hebben een convenant ondertekend dat het voor Invest-NL mogelijk maakt om blended finance constructies op te zetten. Dit convenant biedt Invest-NL een raamwerk voor het opzetten van financieringsstructuren waarbij subsidies als mogelijk revolverende financiering wordt ingezet en gecombineerd met privaat kapitaal . Dit betekent dat er nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan voor projecten en ondernemingen die belangrijk zijn voor de grote maatschappelijke transities naar een duurzaam en innovatief Nederland.

Wat is blended finance?

Blended finance betekent dat publieke middelen worden gebruikt om privaat kapitaal aan te trekken voor bedrijven en projecten met maatschappelijke meerwaarde. Hiermee worden risicovolle en innovatieve projecten mogelijk gemaakt die zonder deze combinatie van financiering geen toegang hadden tot voldoende financiering. Het doel is om belangrijke maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en innovatie te bereiken door financiële obstakels te verwijderen.

In het visiedocument ‘Visie op Blended Finance’ licht Invest-NL de mogelijkheden van blended finance toe. Senior business development manager Dolores de Rooij hierover: “Met dit convenant kan Invest-NL een breder palet aan financieringsmogelijkheden via Invest-NL aanbieden voor innovatieve en duurzame bedrijven en projecten, die met de bestaande publieke en private middelen niet voldoende gediend worden. Hiermee dragen we bij aan het sluitend maken van een businesscase van projecten en bedrijven, die een significante bijdrage kunnen leveren aan de transitiedoelstellingen waar Nederland voor staat.”

Hoe werkt het?

Bij blended finance kunnen de subsidies worden gebruikt in verschillende revolverende vormen, zoals achtergestelde leningen, quasi-eigen vermogen of andere financieringsinstrumenten met een terugbetalingsverplichting. Dit helpt om de risico's te verminderen voor private investeerders, waardoor zij eerder bereid zijn te investeren in voor de transitie belangrijke en risicovolle projecten. Hiermee wordt eveneens bewerkstelligt dat gelden weer terugvloeien naar de Staat.

 Waarom is dit belangrijk?

Het convenant tussen Invest-NL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat omvat overkoepelende afspraken over de onderlinge samenwerking over de advisering en uitvoering van blended finance. Met deze overeenkomst kan Invest-NL een breder scala aan financieringsmogelijkheden aanbieden aan bedrijven die werken aan duurzame en innovatieve projecten. Dit is cruciaal voor het behalen van de transitiedoelstellingen van Nederland, zoals de overgang naar een duurzame economie: door publiek en privaat geld slim te combineren, kunnen projecten die anders geen financiering zouden krijgen, toch worden gerealiseerd.

Het visiedocument blended finance gaat dieper in op de marktsegmenten waar dit van toepassing is, en welke kenmerken blended finance daarin kan hebben.

Meer binnen de rubriek Economie en geld