Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2022

16 MEI 2023 10:25 | Centrale Raad van Beroep

Vandaag presenteert de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn jaarverslag over 2022. In het jaarverslag blikt de CRvB terug op een jaar waarin veel aandacht was voor het sociaal domein en daarmee voor zijn rechtspraak. De naweeën van het rapport over de toeslagenaffaire waren en zijn nog steeds voelbaar in de samenleving. Meer dan ooit is hierdoor aandacht voor de menselijke maat. Ook bij de CRvB, al zit het oog hebben voor de menselijke maat al van oudsher in het DNA van de organisatie. In het jaarverslag komt dit duidelijk terug met onderwerpen als reflectie en knellende wetgeving. Ook wordt vooruitgeblikt op het jubileumjaar met een thema dat goed aansluit bij deze nieuwe aandacht voor de rechtspraak van de CRvB: al 120 jaar en nu relevanter dan ooit.

Menselijke maat

In de media en in de vakpers was in 2022 veel aandacht voor ontwikkelingen in de bestuurs­rechtspraak en het sociaal domein en daarmee was er ook een toenemende interesse in de rechtspraak van de CRvB. Discussies gingen onder andere over maatwerk, het burgerperspectief, mensgericht en responsief bestuursrecht en doenvermogen van burgers. Als hoogste rechter in het sociaal domein zijn dit heel wezenlijke vraagstukken. Bij de CRvB zit de individuele rechtsbescherming met oog voor de menselijke maat in het DNA en is het daarom extra belangrijk om alert te blijven op wat de buitenwereld ziet en verwacht.

 

Reflectie

De ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak en het sociaal domein hebben binnen de CRvB tot mooie reflecterende gesprekken geleid, waarbij ook de eigen jurisprudentie onder de loep is genomen. Zo besteedt dit jaarverslag ook aandacht aan eventuele knelpunten in wetgeving, uitvoeringspraktijk en rechtspraak, die als (onbe­doeld) gevolg hebben dat rechtzoekenden ernstig in de knel (kunnen) komen. Zo zet de werkstroom Bijstand zich in om onwenselijke effecten van (te) starre wettelijke bepalingen zo veel als mogelijk te verminderen of te beëindigen. Een voorbeeld hiervan is de verruimde rechtspraak over het schattenderwijs vaststellen van de bij­standsuitkering in geval van schending van de inlichtingenverplichting. Een andere uitspraak in dit kader is de uitspraak van de werkstroom Sociale verzekeringen over het gewijzigde beoordelingskader bij eerstejaars ziektewetbeoordelingen.

Innovatie

De CRvB zocht ook het maatwerk op in de afdoenings­wijze van zaken. Niet elke zaak is het meest gebaat bij een zitting of een uitspraak. Ongeveer 20% van de zaken in de werkstroom Bijstand en in het team Sociale voorzieningen eindigt in een schikking. Soms spelen er bij burgers, naast het juridische geschil, ook andere problemen en zijn de burger en het bestuursorgaan beiden meer gebaat bij een andere oplossing. De werkwijze GOO (Gericht op Oplossing) kan voor deze zaken een goed alternatief zijn. De CRvB heeft het afgelopen jaar gewerkt aan diverse innovaties waarbij ernaar gestreefd wordt om zaken op een optimale manier af te doen. In dit jaarverslag is daar meer informatie over te vinden. 

In 2022 heeft de CRvB gewerkt aan een gezamenlijk doel: een eerlijk proces en een rechtvaardig oordeel voor burgers en bestuursorganen, met oog voor de menselijke maat: al 120 jaar.

Lees hier het jaarverslag 2022 van de Centrale Raad van Beroep

Meer binnen de rubriek Recht