Investeringsplan 2024 Stedin

01 NOV 2023 09:24 | Stedin Netbeheer B.V

Investeringsplan 2024 Stedin: uitvoeringsversnelling nodig om verduurzamingsvraag en capaciteit van elektriciteitsnet in te lopen 

Regionale netbeheerder Stedin publiceerde op woensdag 1 november haar investeringsplan met de uitbreidings- en vervangingsprojecten voor de periode 2024 tot 2033. In het plan is te lezen dat de bouwopgave door de verduurzamings- en elektriciteitsvraag veel groter is dan het tempo waarin de netbeheerder het elektriciteitsnet op dit moment kan uitbreiden. Zo is in het Rotterdamse havengebied de groei, die was voorzien tussen 2020 en 2030, al in 2022 bereikt. Onconventionele maatregelen – versnellingsmaatregelen – zijn nodig om het verschil tussen de verduurzamingsvraag en de capaciteit van het net de komende jaren in te lopen. 

Overstap naar elektrisch gaat veel sneller dan huidige netuitbreiding  

De enorme versnelling van verduurzamingsplannen heeft tot gevolg dat het werkpakket van Stedin bovenmatig stijgt. Hierdoor ontstaat voor een verschil tussen wat de netbeheerder zou moeten realiseren om aan de vraag te voldoen en dat wat zij daadwerkelijk kan uitvoeren. Dit is voor het eerst zichtbaar in het investeringsplan van Stedin. Oorzaken zijn lange doorlooptijden van vergunningen en tekorten aan (technisch) personeel, materialen en ruimte om te bouwen. 

Grote investeringen  

Stedin investeert momenteel bijna 800 miljoen euro per jaar in haar elektriciteits- en gasnetten; een stijging van twintig procent ten opzichte van twee jaar geleden. Die investering neemt in de periode 2024-2026 verder toe met een gemiddelde ambitieuze investering van 1 miljard euro per jaar. Tot en met het jaar 2026 wordt 2,5 miljard euro geïnvesteerd om de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en 0,6 miljard euro in het gasnet. Het investeringsplan wordt op 1 januari 2024 voor akkoord ingediend bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM). 

David Peters, CTO bij Stedin: “De energietransitie is de grootste verbouwing van ons energiesysteem ooit. Wij bouwen de fundering van dat nieuwe systeem waarin fossiele brandstoffen plaatsmaken voor duurzame elektriciteit en gassen. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd begeven we ons op nieuw terrein en hier horen uitdagingen bij. De energietransitie vraagt niet alleen dat we méér doen, maar ook dat we zaken anders benaderen zodat we kunnen versnellen op de uitbreidingsopdracht. Denk verder aan het aanpassen van ons gedrag aan het ritme van de natuur door energie te gebruiken als de zon schijnt of de wind hard waait. Dit vraagt om durf om te innoveren, openheid om samen te werken en doorzettingsvermogen om verandering te bewerkstelligen. En dat terwijl we de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en omgeving waarborgen. Daar gaan we vol voor.” 

Door naast versnellingsmaatregelen maximaal op te schalen in het werven van vakbekwaam personeel en het verkrijgen van voldoende materiaal, heeft Stedin er vertrouwen in dat zij het huidige verschil tussen de verduurzamingsvraag en de capaciteit van het elektriciteitsnet de komende jaren kan inlopen. 

Met onconventionele maatregelen opgave realiseren  

Om de enorme klus van de energietransitie te kunnen klaren, kondigden demissionair minister Jetten en de netbeheerders afgelopen 18 oktober een stevig pakket van onconventionele maatregelen aan. Met deze ingrijpend andere werkwijzen is de benodigde forse versnelling voor het uitbreiden van de energienetten mogelijk – voor alle energiegebruikers en voor alle verduurzamingsdoelen. Tegelijk werkt Stedin hard om de beweging naar een meer dynamisch en flexibel energiesysteem mogelijk te maken.  

Nationale Uitvoeringsagenda en productiekaravanen   

Daarbij doen de netbeheerders met de ‘Nationale Uitvoeringsagenda’, die ook op 1 november gepubliceerd wordt, een voorstel hoe zij de versnelling van nu tot 2035-2040 kunnen realiseren en het net beter kunnen benutten. Om deze aan te scherpen en te concretiseren gaan de netbeheerders de dialoog aan met overheden, ketenpartners en bedrijven. Denk aan het efficiënter werken via ‘productiekaravanen’, waarbij het net – wijk voor wijk – in een keer toekomstbestendig wordt gemaakt. En aan ‘vergunningfabrieken’ die ervoor zorgen dat de grond, die nodig is om infrastructuur aan te kunnen leggen, sneller beschikbaar komt. Of aan de inzet van flexibel vermogen op strategische knelpunten in het elektriciteitsnet. 

Samen prioriteren en keuzes maken  

Niet alles is op korte termijn mogelijk en samen keuzes maken moet om het juiste werk op het juiste moment te realiseren. Stedin voert op regionaal niveau intensieve gesprekken met overheden, grondeigenaren, aannemers, bedrijven en energiegebruikers. Een van de stappen die wordt gezet is het opstellen van provinciale energieplannen; het ‘provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat’ (pMIEK). Hierin worden projecten met een bovengemiddeld (maatschappelijk) belang voor het energiesysteem geprioriteerd. Deze pMIEK-projecten zijn voor het eerst meegenomen in het Investeringsplan 2024.  

Landelijk is het Landelijk Actieprogramma Netcapaciteit (LAN) een goed voorbeeld van de noodzakelijke samenwerking tussen overheden, marktpartijen en netbeheerders. Op de website van Netbeheer Nederland staat meer informatie over de landelijke aanpak.

Afbeelding: infographic Netbeheer Nederland – vertrekpunt regionale energie-infrastructuur

Over Stedin   

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 5.000 medewerkers van Stedin iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin verduurzamen wij het energiesysteem verder en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin werken netbeheerder Stedin (actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.    

Meer binnen de rubriek Energie en brandstoffen