‘Met cao-akkoord sociaal ontwikkelbedrijven wordt een appèl gedaan op politiek Den Haag’

10 NOV 2023 14:30 | CEDRIS

EMBARGO tot 10 november 2023, 14.30 uur

De onderhandelaars van Cedris, VNG en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over een noodzakelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers die vallen onder de cao Sociale werkvoorziening (Sw) en de cao Aan de Slag. Omdat het Rijk tot nu toe aan gemeenten geen extra geld wil geven voor meer arbeidsvoorwaardenruimte, is er gekozen voor een oplossing die de ergste knelpunten voor dit moment oplost.

 

“Eenmalig geld, dat eigenlijk bedoeld is om de tekorten bij de sociale ontwikkelbedrijven op te vangen, wordt nu ingezet om werknemers een fatsoenlijke beloning te geven. Dit maakt duidelijk hoe urgent de situatie van onze werknemers is. Dit vraagt natuurlijk om een structurele oplossing, waarvoor politiek Den Haag nu eindelijk eens verantwoordelijkheid moet nemen”, aldus Mohamed el Mokaddem, voorzitter van Cedris.

Appèl op kabinet en Tweede Kamer

Meer financiële ruimte is volgens Cedris van groot belang voor de grote groep werknemers die door de forse inflatie de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen en al langere tijd klem zit. In de afgelopen maanden hebben sociaal ontwikkelbedrijven, gemeenten en de vakbonden herhaaldelijk maar tevergeefs, een appèl gedaan op het kabinet en de Tweede Kamer om te zorgen voor meer arbeidsvoorwaardenruimte. Tot nu heeft dit geen extra euro opgeleverd. Toch heeft dit de werkgeverspartijen er niet van weerhouden om de werknemers tegemoet te komen.

El Mokaddem: “We willen geen werkende armen binnen onze bedrijven. Onze werknemers verrichten volwaardig werk en daar hoort een fatsoenlijke beloning tegenover te staan, waarmee de noodzakelijk kosten betaald kunnen worden.”

Inhoud cao’s

Voor beide cao’s geldt dat de reiskostenvergoeding van werknemers per 1 januari 2024 wordt opgehoogd van 10 naar 21 eurocent per kilometer. Als compensatie voor de gemaakte reiskosten in 2023 krijgen alle medewerkers die per 1 december 2023 in dienst zijn, eenmalig €75 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Cao Aan de Slag

De afspraken in het kader van de cao Aan de Slag gelden tot eind 2024. De salarisschalen net boven het minimumloon worden met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 aangepast, waardoor werknemers die hierin vallen iets meer gaan verdienen. Zij hebben niet geprofiteerd van de stijging van het wettelijk minimumloon (Wml) eerder dit jaar en daarmee geen enkele tegemoetkoming gehad voor de gestegen kosten. Daarom ontvangen alle werknemers binnen deze cao een eenmalige uitkering van €500 bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband.

Cao SW

De aanvullende afspraken in het kader van de cao SW lopen door tot en met 2025, en sluiten aan bij de looptijd van de huidige cao. Werknemers die vallen onder deze cao krijgen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2023 een beperkte salarisverhoging. Vanaf 1 januari 2024 worden de loonschalen boven het Wml structureel met €50,- verhoogd. Op deze wijze krijgen ook deze medewerkers een compensatie voor de sterk gestegen kosten.

Geen structurele oplossing

De kosten van dit akkoord worden betaald uit:

-          het geld dat beschikbaar komt uit eerdere afspraken over de jaarlijkse loon-prijsontwikkeling;

-          een incidenteel bedrag, dat gemeenten in 2024 ontvangen en bedoeld is voor het dekken van een deel van de huidige tekorten van sociaal ontwikkelbedrijven; 

-          eigen middelen van de gemeenten.

Extra financiële druk op sociale infrastructuur

De noodzaak om de werknemers tegemoet te komen legt nu wel extra financiële druk op de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Juist nu de arbeidsmarkt alle arbeidskrachten kan gebruiken, maakt dit het voor sociaal ontwikkelbedrijven niet gemakkelijker om meer mensen te begeleiden naar werk. Cedris, VNG en de vakbonden roepen daarom de politieke partijen nadrukkelijk op om dit punt mee te nemen bij de formatiebesprekingen, zodat er meer geld komt om deze werknemers ook structureel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden.

Het onderhandelaarsakkoord wordt nu voorgelegd aan de achterbannen, waarbij de inzet is dat er medio december een definitief akkoord ligt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de strategisch adviseurs public affairs: Bert Doek, 06-20295369 of Julia Kleinrensink, 06-22200849. Cedris is de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden zijn sociaal ontwikkelbedrijven, sociale ondernemingen en gemeenten. De meeste van hen hebben jarenlange kennis van en ervaring met werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ze kennen de regionale arbeidsmarkt en zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen