Drie adviesraden brengen op 27 maart 2023 advies ‘Elke regio telt!' uit

06 MRT 2023 00:00 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Drie adviesraden brengen advies uit over het aanpakken van onwenselijke verschillen tussen regio’s

Op 27 maart 2023 brengen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) hun gezamenlijke advies ‘Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ uit.

Ondanks dat Nederland relatief klein is, verschillen delen van het land aanzienlijk van elkaar. De regionale diversiteit maakt Nederland tot wat het is, een gevarieerd land van met elkaar samenhangende regio’s. Dat is een kracht, maar brengt ook risico’s met zich mee. De verschillen tussen de regio’s nemen toe, waardoor er bijvoorbeeld ongelijke kansen op een gezond leven en deelname aan de samenleving zijn en het vertrouwen in de overheid daalt. Dat is onwenselijk, ook omdat alle Nederlandse regio’s nodig zijn bij het aanpakken van grote vraagstukken zoals de energie- en klimaatopgave, de veranderingen in de zorg en de tekorten op de woningmarkt.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) neemt het advies op 27 maart 2023 in Veenhuizen in ontvangst.

Onwenselijke verschillen tussen regio’s kunnen zich op allerlei manieren voordoen, in uiteenlopende beleidsdomeinen. De drie adviesraden hebben daarom hun krachten gebundeld om te kijken naar regionale verschillen in brede welvaart. Met dit gezamenlijke advies pleiten de adviesraden ervoor dat het perspectief van de regio in elke afweging van het Rijk aanwezig moet zijn. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de manier waarop de rijksoverheid in samenspraak met regionale partijen kan komen tot structurele versterking en vergroting van de regionale brede welvaart.

Lees meer over het advies ‘Elke regio telt!'

De centrale vraag van dit advies luidt:

Wat is ervoor nodig om onwenselijke verschillen tussen regio’s te voorkomen dan wel te verkleinen, om zo de brede welvaart in alle regio’s van Nederland te bevorderen? Welke rol hebben de rijksoverheid en andere partijen daarbij te spelen?

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de commissievoorzitter Jantine Kriens (Rli) en commissieleden Peter Wilms (ROB) en Martijn van der Steen (RVS) via anneke.verschoor@rli.nl. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publiceren rust een embargo tot 27 maart 2023, 13:00 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl of 06 52012691. Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 15359540. Vanaf 27 maart 13:00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op Twitter @raadrli, @Raad_ROB, @raadRVS en twitter mee met #Elkeregiotelt Algemene informatie De drie raden zijn onafhankelijk en adviseren gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het gebied van zorg en sociaal domein. Voorzitter is prof. dr. M. (Jet) Bussemaker. www.raadrvs.nl De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is het strategische adviescollege voor regering en parlement over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten. Voorzitter is drs. J.M.M. (Han) Polman. www.raadopenbaarbestuur.nl

Meer binnen deze rubriek