Brede blik op welvaart leidt tot beter afgewogen besluiten

28 JUN 2024 14:41 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Brede blik op welvaart leidt tot beter afgewogen besluiten

Op dinsdag 9 juli 2024 publiceert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’.

Nederland is in veel opzichten een welvarend land, maar we sturen niet systematisch op de ontwikkeling van alle aspecten die onze welvaart beïnvloeden. Zo is een situatie gegroeid waarin we ons richten op groei van de materiële welvaart, terwijl die ten koste gaat van de kwaliteit van de samenleving en de leefomgeving.

In dit advies analyseert de Rli wat de randvoorwaarden zijn om te kunnen sturen op brede welvaart, zodat de overheid ook andere zaken dan financieel-economische overwegingen expliciet afweegt bij besluitvorming. Dit kan leiden tot beter afgewogen besluiten, bijvoorbeeld ten aanzien van de groei van Schiphol, het realiseren van distributiecentra, woningbouw of onze energievoorziening.

Door af te wijken van het traditionele welvaartsperspectief dat op dit moment binnen de overheid dominant is, ontstaat er ruimte voor besluiten die zich richten op een betere balans tussen economie, samenleving en leefomgeving en op de lange termijn. Daarbij is aandacht nodig voor toekomstige generaties, effecten van besluiten elders in het land en op de wereld. Ook moet nagedacht worden over de verdeling tussen groepen in de samenleving.

Het uitgangspunt van dit advies is dat kijken door een ‘bredewelvaartsbril’ kan helpen om als overheid effectiever te sturen op onderwerpen die van belang zijn voor hoe burgers hun levenssituatie ervaren. Brede welvaart is echter een veelomvattend begrip. Er zullen bij de sturing dus wel prioriteiten moeten worden gesteld. En de keuze voor het één gaat vaak ten koste van iets anders, dat ook belangrijk wordt gevonden. Hoe je als overheid dan tot goede afwegingen komt, is daardoor geen eenvoudige zaak. Maar als er geen verbetering in de sturing komt, dan zal de politiek onvoldoende onderbouwd blijven kiezen tussen alle factoren die de brede welvaart in Nederland beïnvloeden.

Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Klimaat en Groene Groei en van Financiën. In het advies doet de raad aanbevelingen aan de overheid over aanpassingen in de wijze van besluitvorming om beter te kunnen sturen op brede welvaart.

Lees meer over het advies ‘Waardevol regeren: sturen op brede welvaart’.

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Pallas Agterberg, raadslid Rli en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 9 juli 2024, 10:00 uur

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Anneke Verschoor, anneke.verschoor@rli.nl of 06 1535 9540. Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Douwe Wielenga, douwe.wielenga@rli.nl of 06 2124 0809 Vanaf 9 juli 2024, 10:00 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtag #bredewelvaart #waardevolregeren De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid