Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

12 JAN 2021 11:50 | ECBO | Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Expertisecentrum ECBO en beleidsonderzoeksbureau Ockham IPS van 2020-2024 samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024: iedereen moet mee kunnen doen

Sinds het begin van deze eeuw zet de Rijksoverheid extra middelen in om de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te ondersteunen. De Kamerbrief van 18 maart 2019 benadrukte de urgentie om vanuit verschillende ministeries nog steviger in te zetten op een vaardiger Nederland: ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratieachtergrond’. Hieruit is het Tel mee met Taal programma 2020 – 2024 voortgekomen, met als hoofddoelstellingen:

  • meer laaggeletterde mensen bereiken met een aanpak op maat
  • weten wat werkt; meer inzicht in kwaliteit en effect
  • samen aan de slag; meer gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor kinderen en volwassenen.

Landelijke en regionale doelstellingen onder de loep

De komende vier jaar nemen de onderzoekers alle regionale en landelijke doelstellingen uit dit programma onder de loep. De onderzoekers delen regelmatig hun tussentijdse bevindingen op onder meer de website van ECBO en maken ook een uitgebreid eindrapport.

Over ECBO en Ockham IPS

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) is expert op het gebied van meerjarig onafhankelijk beleidsonderzoek en monitoring, met jarenlange ervaring in onderzoek naar basisvaardigheden (https://ecbo.nl/). 

Ockham IPS (Institute for Policy Support) is een Nederlands beleidsonderzoeksbureau met een uitgebreide expertise op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen (www.ockham-ips.nl).

Voor meer informatie over dit onderzoek, of een verdiepend gesprek met een van de betrokken onderzoekers of organisaties, kunt u contact opnemen met Alicia Suiker: alicia.suiker@ecbo.nl | 06-10642355

Meer binnen deze rubriek