'Wetgever had nooit moeten afstappen van inkomensafhankelijke bijdrage Wmo'

21 DEC 2023 09:21 | Wolters Kluwer Schulinck

Dit is een expertquote van Erik Boersma, Hoofdredacteur Wmo/Jeugd, Wolters Kluwer Schulinck.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Overheid.nl | Consultatie Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015

Recent is het wetsvoorstel Wet afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 ter consultatie gelegd. Het doel van deze wet is het abonnementstarief Wmo 2015 per 1 januari 2026 af te schaffen. Per die datum krijgen gemeenten weer de mogelijkheid om inkomensafhankelijke bijdragen voor Wmo-voorzieningen te vragen. De wetgever gaat weer terug naar de systematiek van voor het kalenderjaar 2020.

Tot 2020 konden gemeenten een inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-voorzieningen vragen. Nadien heeft de wetgever besloten om voor iedereen eenzelfde bijdrage te vragen (het abonnementstarief).

Uit recent onderzoek van het CBS is onder andere gebleken dat vooral in de hoogste inkomenscategorie het gebruik van hulp bij het huishouden is gestegen. Nu wil de wetgever met het wetsvoorstel het beroep op Wmo-voorzieningen (meer) beperken tot die mensen, die daar om financiële of andere redenen niet zelf in kunnen voorzien (in het bijzonder het beroep op huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en diensten). Verwacht wordt dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief zo weer grotendeels ongedaan wordt gemaakt.

Mijns inziens had de wetgever nooit moeten afstappen van de inkomensafhankelijke bijdrageregeling van voor 2020. De nadelige consequenties waren te verwachten. De beoogde verbeteringen die de wetgever nu per 2026 wil doorvoeren hadden ook destijds gedaan kunnen worden.

Meer binnen de rubriek Recht