Minister trekt jaarlijks 15 miljoen uit voor beter studentenwelzijn

04 JUL 2023 09:18 | CINOP BV/ECIO

Vandaag maakt Minister Dijkgraaf in een brief naar de Tweede Kamer bekend dat jaarlijks 15 miljoen beschikbaar wordt gesteld aan hogescholen en universiteiten voor het verbeteren van het studentenwelzijn. Met de brief wordt een meerjarenkoers gepubliceerd waarin wordt beschreven op welke manier het hoger onderwijs hier tot 2030 aan werkt. De actielijnen voor een beter studentenwelzijn zijn te lezen in een Landelijk Kader. Het kader is tot stand gekomen in samenwerking tussen de landelijke onderwijskoepels voor hogescholen, universiteiten en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft hierin ondersteund.

"Al langer zijn er signalen dat het welzijn van studenten onder druk staat. De helft van de studenten geeft aan psychische klachten te ervaren zoals angst en somberheid, van wie 12 procent in ernstige mate. Daarom juichen we toe dat de minister, hogescholen en universiteiten hier aandacht voor hebben en komende jaren extra aan werken” - Joyce van der Wegen, programmamanager ECIO

Onlangs publiceerde Trimbos-instituut, ECIO en RIVM onderzoek naar stress en prestatiedruk in het hoger onderwijs waaruit opnieuw blijkt dat studenten onder hoge druk staan. Met de meerjarenkoers zetten hogescholen en universiteiten o.a. in op preventie en het voorkomen van stress en prestatiedruk. Bijvoorbeeld door mentaal welzijn bespreekbaar te maken in de collegezalen of door docenten hier in te trainen.

Hogescholen en universiteiten zetten in op preventie, een open klimaat, scholing voor medewerkers en samenwerking met de zorg

Met de landelijke koers slaan alle hogescholen, universiteiten en studenten de handen ineen voor een beter studentenwelzijn. Er zijn vier lijnen waarlangs hier aan wordt gewerkt: 1) preventie 2) het vergroten van de handelingsbekwaamheid van medewerkers 3) meer samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorg 4) het vergroten van sense of belonging’ bij studenten: de mate waarin studenten zich thuis voelen in het onderwijs en de vrijheid voelen zichzelf te zijn.

Hogescholen en universiteiten spannen zich in om stress en prestatiedruk onder studenten tegen te gaan, bijvoorbeeld door te kijken hoe toetsen en deadlines beter kunnen worden gepland. Maar ook door meer openheid te creëren over mentale gezondheid in de collegezalen of docenten en studentbegeleiders te leren hoe ze goed kunnen signaleren en doorverwijzen. Een ander voorbeeld is dat hogescholen en universiteiten aan de slag gaan met suïcidepreventiebeleid en zich inspannen om duidelijk te communiceren over het aanwezige hulpaanbod. Met het kader wordt voortgebouwd op het landelijke samenwerkingsverband tussen de hogescholen, universiteiten, studenten, ECIO en het ministerie van OCW dat in 2018 is opgericht in de ‘Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn’.

ECIO is de kennispartner in studentenwelzijn

ECIO helpt hogescholen en universiteiten bij het bevorderen van studentenwelzijn. Dit doen we via een centrale kennisdatabase www.kennisbankstudentenwelzijn.nl, een studentenwelzijn community en een landelijk samenwerkingsverband met het ministerie, hogescholen, universiteiten en studenten. Daarnaast heeft ECIO een landelijk kennisplatform opgericht voor hogescholen en universiteiten waarbinnen zij praktijkvoorbeelden en ervaringen kunnen delen. Dit platform telt bijna 2000 leden.

Meer binnen de rubriek Onderwijs