‘Ontwikkeldoelen voor kinderen moeten in de kinderopvang centraal staan’

23 JUN 2023 11:15 | NVO

Dit is een expertquote van Jac de Bruijn, Adviseur zorg en samenleving, NVO.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Snoeihard rapport laat weinig heel van kabinetsplan voor bijna gratis kinderopvang | Politiek | NU.nl

Het rapport van SCP en CPB maakt duidelijk dat de risico’s van het regeringsbeleid bij de kinderen komen te liggen: de toegankelijkheid wordt aanzienlijk verhoogd en het scheppen van een ontwikkelingsgericht klimaat lijdt eronder. In het voorgenomen beleid verschuift de regering de noodzakelijke aandacht voor ontwikkelingsachterstand naar arbeidsparticipatie. Dat moeten we dus precies niet doen, we moeten investeren in ontwikkelingskansen van kinderen, zeker van de meest kwetsbaren.

Kinderen staan onder druk en zij halen uit dit overheidsbeleid juist geen voordeel. Het beleid zet in op midden- en hoge inkomensgezinnen en draagt zo juist bij aan leerachterstanden van kwetsbaardere kinderen en daarmee hun maatschappelijke kansen. De gezinnen waarin zij opgroeien, vooral met een laag inkomen, niet-werkende ouders of een sociaal beperkte draagkracht, profiteren helemaal niet van het nu ingezette beleid. Deze kinderen lopen risico’s op schade in hun ontwikkeling.

Het rapport zet wat we weten, mede op basis van internationaal onderzoek (OESO) en know-how in ons eigen land (o.a. Buitenhek, SER), nog eens goed op een rij. Kinderen hebben behoefte aan het stimuleren van hun ontwikkeling en hebben recht op gelijke kansen.

Kwalitatieve kinderopvang op jonge leeftijd versterkt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en heeft een maatschappelijke meerwaarde. Het draagt bij aan de ontwikkeling van ‘algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving’ om er deelgenoot van te kunnen zijn.

Stel daarom de ontwikkeldoelen voor kinderen centraal in de kinderopvang. Dat is namelijk haar kernkwaliteit. Het in 2021 opgestelde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’ zou hierin leidend kunnen zijn. Deze stelt bij het bieden van een verantwoorde opvang een aantal criteria: dat rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, een sensitieve en responsieve omgangswijze, respect voor de autonomie van kinderen, grenzen stellen aan en structuur bieden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Kinderopvang dient een plek te zijn waar kinderen spelenderwijs hun motorische, cognitieve, taal - en creatieve vaardigheden ontwikkelen. En niet in het minst hun sociale vaardigheden en interacties.

Hiervoor zijn goed geschoolde pedagogische medewerkers nodig en dat is in de huidige arbeidsmarkt een punt van zorg. Ook vormen de gemeentelijke verschillen in toegankelijkheid van kinderopvang en de arbeidseis voor opvang obstakels voor de kwetsbare gezinnen.

Een kwalitatieve ontwikkelingsgerichte benadering, met handvatten om tot een verantwoorde realisatie te komen, kennen we, hebben we, maar verdwijnt in de plannen. Ergo: let op de kleintjes.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid