Rli geeft invulling aan nieuwe bestuurscultuur met advies over uitvoering leefomgevingsbel

08 DEC 2023 15:33 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Rli geeft invulling aan nieuwe bestuurscultuur met advies over uitvoering leefomgevingsbeleid

Op 19 december 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’ uit. Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van de woningvoorraad, bereikbaarheid, waterkwaliteit, natuurkwaliteit, biodiversiteit, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, infrastructuur, energievoorziening en bodemverontreiniging. Sommige van deze opgaven in het domein van de fysieke leefomgeving spelen al decennia. En ze worden urgenter; het woord crisis valt dan ook steeds vaker. Hoewel er op tal van terreinen beleidsdoelen en maatregelen zijn geformuleerd, worden deze vaak niet, of niet op tijd, gerealiseerd. Er is veel nodig, maar er gebeurt en lukt te weinig. Zo blijven de grote maatschappelijke vragen van vandaag voortduren, om over het begin van een antwoord op de uitdagingen van morgen nog maar te zwijgen.

De centrale vraag van dit advies luidt:

Welke belemmeringen spelen er in de uitvoering van het leefomgevingsbeleid? Hoe kan de uitvoering worden verbeterd om de doelen van het leefomgevingsbeleid te realiseren?

Het advies behelst een oproep om de beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk beter met elkaar in balans te brengen. Het advies wordt aangeboden aan de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie.

De raad doet in zijn advies aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de door vele partijen besproken en gewenste ‘nieuwe bestuurscultuur’.

Lees meer over het advies ‘De uitvoering de baas: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving’

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff of met Jeanet van Antwerpen, de voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, via anneke.verschoor@rli.nl.

Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 19 december 2023, 15:30 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie Voor het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl of 06 1535 9540. Voor meer informatie over het advies of uw reactie kunt u contact opnemen met de projectleider Tim Zwanikken uitvoeringskracht@rli.nl of 06 5287 4404. Op 19 december om 15:30 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op X @raadrli en LinkedIn gebruik de hashtag #Uitvoeringdebaas Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid