Rli brengt advies uit over beleidsaanpak Kaderrichtlijn Water

25 APR 2023 09:00 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Rli brengt advies uit over beleidsaanpak Kaderrichtlijn Water

 Op 11 mei 2023 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Goed water goed geregeld’ uit. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel dat uiterlijk in 2027 al het water in de Europese Unie wordt beschermd. Hoewel er al veel is bereikt, staan de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland onder druk en zijn de KRW-doelen nog buiten bereik. Problemen die dringend moeten worden aangepakt betreffen de hydromorfologie (rivierdynamiek en oeverkenmerken en dergelijke), de concentraties van nutriënten en chemische stoffen in het grond- en oppervlaktewater, en het tekort aan water in droge perioden. Voldoende water van goede kwaliteit is belangrijk voor de gezondheid, de natuur en de drinkwaterproductie, de (levensmiddelen)industrie en de landbouw. Daar komt bij dat het niet op tijd bereiken van de KRW-doelen kan betekenen dat tal van activiteiten in Nederland – zowel in de landbouw als in de rest van de economie – noodgedwongen stil komen te liggen, net zoals is gebeurd in het stikstofdossier. Denk daarbij aan een verbod op het opstarten, uitbreiden of doorzetten van activiteiten waarbij sprake is van lozingen op het riool of het oppervlaktewater of van onttrekking van grondwater voor bemaling of beregening. Ook bestaat het risico dat Nederland, wanneer het de KRW-doelen niet haalt, te maken krijgt met boetes vanuit de Europese Unie. Er is dus alle reden om vaart te maken. De raad doet in zijn advies aanbevelingen voor een aanscherping van het Nederlandse KRW-beleid. De raad overhandigt het advies op 11 mei om 16:45 uur aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies wordt ook aangeboden aan de staatssecretaris van IenW, de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees meer over het advies ‘Goed water goed geregeld’

De centrale vraag in het advies luidt:

Welk overheidsbeleid is nodig om de KRW-doelen, zo snel als mogelijk, te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen?

Interviewverzoeken en embargo

Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met Jan Jaap de Graeff, raadsvoorzitter Rli en Karin Sluis, raadslid en voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publicatie van een artikel over dit advies rust een embargo tot 11 mei 2023, 17:15 uur.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie. Voor het aanvragen van interviews kunt u t/m dinsdag 25 april en vanaf maandag 8 mei contact opnemen met Anneke Verschoor, communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl 06-1535 9540. Vanaf woensdag 26 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 kunt u voor het aanvragen van interviews contact opnemen met Bart Thorborg, projectmedewerker, bart.thorborg@rli.nl 06-1536 9141. Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider: nicole.van.buren@rli.nl of 06-1017 2005. Vanaf 11 mei 2023, 17:15 uur kunt u het persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #watergoedgeregeld Over de Rli De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad behandelt met name strategische maatschappelijke vraagstukken van ruimtelijke inrichting en economie, wonen, milieu, voedsel en grondstoffen, natuur, landbouw, mobiliteit en veiligheid. Voorzitter is ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff. www.rli.nl

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid