Datakoppeling tussen MendriX en BigMile vergemakkelijkt CO2-rapportages

27 FEB 2024 10:44 | BigMile

[ENGLISH VERSION BELOW PICTURE]

Datakoppeling tussen MendriX en BigMile vergemakkelijkt CO2-rapportages 

MendriX, TMS-leverancier voor het wegtransport, maakt bekend dat het met BigMile, leverancier van emissie managementoplossingen, gaat samenwerken voor nauwkeurige CO2 rapportages. ‘Vervoerders krijgen steeds vaker vragen over hun CO2-voetafdruk. Sommigen moeten hierover zelf rapporteren, anderen moeten gegevens aanleveren bij hun opdrachtgevers. MendriX wil dit proces vereenvoudigen’, zegt Carvin Werners van MendriX.  

Bij steeds meer bedrijven wordt rapporteren op CO2-uitstoot een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Of vervoerders nu zelf rapportageplichtig zijn of dat hun opdrachtgevers rapportages over hun CO2-uitstoot vereisen, volgens Carvin Werners, Product Owner bij MendriX, is het essentieel dat ze op een eenvoudige manier over deze rapportages kunnen beschikken.

‘We konden de CO2-uitstoot per rit al berekenen met behulp van de rit- en routeplanningsoftware van PTV, maar die berekeningen zijn vooral bedoeld voor voorcalculatiedoeleinden. Om werkelijke uitstoot te kunnen rapporteren op basis van de ISO 14083 norm is extra informatie nodig, zoals brandstoftype, verbruik en werkelijk afgelegde afstanden in vergelijking met de geplande afstanden’, licht Werners de aanleiding toe om aanvullende tools te gebruiken.

‘We hebben gemerkt dat sommige gebruikers zelf al oplossingen ontwikkelden om data uit MendriX naar BigMile te sturen. Daarom hebben we besloten om samen te werken met BigMile en een automatische export van de juiste data vanuit MendriX TMS naar BigMile te ondersteunen. Deze efficiëntere manier van werken bespaart vervoerders veel tijd in het verzamelen van de juiste gegevens.’

Inputfile voor BigMile

MendriX-gebruikers kunnen de ritgegevens uit het TMS nu eenvoudig exporteren naar een bestand dat dient als inputfile voor BigMile Carbon Analytics. BigMile doet vervolgens de calculaties waarmee de voetafdruk per opdrachtgever kan worden gerapporteerd. Werners geeft aan: ‘Mogelijk dat we in de toekomst de berekeningen via de BigMile API gaan integreren in ons TMS zodat de rapportages beschikbaar worden in MendriX TMS. Onze geïntegreerde totaaloplossing zal hiermee in staat zijn om de daadwerkelijk berekende CO2-voetafdruk direct te communiceren via het opdrachtgeverportaal of richting de ontvanger via de Track & Trace pagina.’

Sven Poot, Business Development Manager bij BigMile zegt over de samenwerking: ‘We zijn erg blij dat MendriX deze functionaliteit in haar TMS-oplossing heeft ingebouwd. Door gebruikers de mogelijkheid te geven de juiste gegevens - die nodig zijn voor ISO-geverifieerde calculaties - met een druk op de knop te exporteren naar BigMile, maakt het leven van veel vervoerders een stuk eenvoudiger. Hierdoor zullen vervoerders sneller aan de slag gaan met CO2-rapportages en dat maakt de stap naar CO2-reductie ook weer een stuk kleiner.’

==

Einde persbericht

==

[ENGLISH]

Data integration between MendriX and BigMile simplifies carbon reporting

MendriX, a supplier of TMS for road transport, has announced that it will collaborate with BigMile, a supplier of emissions management solutions, to support accurate CO2 reporting. “Carriers are increasingly being asked about their carbon footprint. Some have to report on this themselves, while others have to provide data to their clients. At MendriX, we want to simplify this process,” says Carvin Werners of MendriX.

Reporting on CO2 emissions is becoming an integral part of business operations for more and more companies. Irrespective of whether carriers themselves are required to report on their carbon emissions or whether their clients require the information for their own reports, it is essential that the reports are easily available, according to Carvin Werners, Product Owner at MendriX.

“We were already able to calculate the carbon emissions per trip using the trip and route planning software from PTV, but those calculations are mainly intended for pre-calculation purposes. In order to report on the actual emissions based on the ISO 14083 standard, additional information is required, such as fuel type, fuel consumption and actual distances travelled compared to the planned distances,” Werners says when asked about the reason for using additional tools.

“We noticed that some users had developed their own solutions for transferring data from MendriX to BigMile. That’s why we decided to collaborate with BigMile to support automated export of the right data from MendriX TMS to BigMile. This is a more efficient way of working that saves carriers a lot of time in gathering the right data.”

Input file for BigMile

MendriX users can now easily export the trip data from the TMS to a file that serves as an input file for BigMile Carbon Analytics. The calculations in BigMile then enable a client-specific footprint report. “In the future, we might use the BigMile API to integrate the calculations into our TMS so that the reports become available in MendriX TMS,” comments Werners. “Our integrated total solution will then be able to directly communicate the calculated carbon footprint through the client portal, or to the recipient through the Track & Trace page.”

“We are very happy that MendriX has built this functionality into its TMS solution,” says Sven Poot, Business Development Manager at BigMile. “Giving users the ability to export the necessary data for ISO-verified calculations to BigMile at the touch of a button makes life a lot easier for many carriers. This will allow carriers to start working on carbon reporting more quickly, and that in turn will make the step towards carbon reductions a lot smaller.”

==

End of press release

==

Over MendriX

MendriX is dé softwareleverancier voor het wegtransport. Het MendriX Transport Management Systeem (TMS) draait volledig ‘in de cloud’ en is de standaard in de wereld van transport en koerier. Met onder andere live gebeurtenissen, routeoptimalisatie, KPI’s, voertuigvolgsysteem, werkurenregistratie en automatische facturatie stelt het transportondernemers in staat om meer omzet te genereren, kosten te besparen en waarde te creëren voor hun klanten.

About BigMile

BigMile is a future-proof carbon emissions platform that enables shippers, carriers, and logistics service providers to calculate, report and communicate their transport-related carbon emissions. The SaaS platform is suitable for companies with a regional or city-wide coverage area as well as for globally operating multinationals that use various transport modalities. There are currently already over 300 BigMile users, including companies such as BSH, Ceva, Cosun Beet Company, DHL, FrieslandCampina, Hermes and Ricoh. BigMile is ISAE 3000 certified, ISO14083 verified and an SFC Accredited Partner in accordance with the GLEC Framework

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schepers | h.schepers@mendrix.nl | MendriX

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek