Apployee toont verband tussen CO2-uitstoot en rijgedrag chauffeurs aan met BigMile

31 JAN 2024 10:06 | Bigmile

[ENGLISH VERSION BELOW PHOTO]

Apployee toont verband tussen CO2-uitstoot en rijgedrag chauffeurs aan met BigMile

Besparing CO2 duurzaam rijgedrag nu gevalideerd berekend

Apployee, specialist in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maakt bekend dat het de software van BigMile gaat integreren. Hierdoor kan Apployee onderbouwd met gevalideerde calculaties aantonen dat het rijgedrag en de vitaliteit van vrachtwagenchauffeurs een groot effect hebben op de CO2-uitstoot.

De transportsector heeft een schreeuwend tekort aan truckers. Tegelijkertijd neemt druk op vrachtwagenchauffeurs toe. Ze krijgen kritiek omdat ze niet zuinig genoeg rijden en te laat op de plek van bestemming aankomen. Apployee zoekt naar oplossingen en biedt een doordacht leiderschapsprogramma waarin de focusgebieden motivatie, rijgedrag, veiligheid en gezondheid zijn. Met de integratie van de BigMile Emission API, voegt het daar nu ook duurzaamheid aan toe.

Realtime rijgedrag

Apployee gebruikt als basis van zijn coachingprogramma veel data in combinatie met Organizational Behavior Management (OBM), een beproefde methode die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering voor het borgen van een optimalisatieslag in organisaties. ‘Als je het pure gedrag van chauffeurs eerlijk meetbaar kan maken, kun je als leidinggevende gaan sturen op gedragsverandering’, legt medeoprichter Dylan van Heugten uit.

Het start met het analyseren van het rijgedrag van de chauffeur, waarbij gekeken wordt naar de omstandigheden waarin de chauffeur zijn vracht vervoert. Het gaat om technische gegevens van de wagen, het gewicht van de vracht, weersomstandigheden en omstandigheden op de weg en cultuur binnen het bedrijf. Bovendien kunnen chauffeurs ook kiezen voor een connectie met een smartwatch waarmee de vitaliteit ook real-time gemeten kan worden. Van Heugten: ‘Waar de meeste oplossingen zich richten op enkel boardcomputerdata, nemen wij al deze factoren die van invloed zijn op het rijgedrag van de chauffeur mee. We leren vervolgens de leidinggevende hoe hij naar de data moet kijken en hoe hij de chauffeur positief kan coachen op zijn rijgedrag.’

Investering in CO2-reductie

Beter rijgedrag leidt niet alleen tot lagere kosten en verbeterde verkeersveiligheid, maar levert ook brandstofbesparing op. ‘Gemiddeld genomen zien we een CO2-reductie van 8 procent bij onze klanten. Een van onze klanten die in het zwaardere transport zit, heeft zelfs 14 procent weten te besparen en wil deze winst nu in HVO100 brandstof investeren voor verdere CO2-reductie. Dat was voor ons een belangrijke aanleiding om de CO2 berekeningen op een gevalideerde manier te kunnen maken en met BigMile in zee te gaan’, aldus Van Heugten.

Sven Poot, Business Development Manager bij BigMile, is enthousiast over de integratie tussen Apployee en BigMile: ‘Vrachtwagens vervoeren 75 procent van de Europese vracht in hoeveelheid en 85 procent van de beperkt houdbare, waardevolle en medische goederen, zoals vaccins en voeding. Vrachtwagenchauffeurs zijn dus essentieel voor onze economie, maar ze staan onder grote druk. Apployee zet zich actief in om hun arbeidssituatie te verbeteren. Een fantastisch neveneffect is dat ze met hun oplossingen ook de CO2-uitstoot reduceren. Dankzij de ISO 14083 verificatie kan BigMile deze CO2-uitstoot op een aantoonbaar betrouwbare manier berekenen en rapporteren, geheel in lijn met de Europese wetgeving en milieueisen.’

==

Einde persbericht

[ENGLISH]

Apployee visualizes the link between carbon emissions and driver behaviour using BigMile

Validated calculations of carbon savings resulting from sustainable driving

Apployee, a specialist in employee-related sustainability, has announced that it is integrating BigMile’s software. This will allow Apployee to produce validated calculations demonstrating that truck drivers’ vitality and behaviour behind the wheel have a significant impact on CO2 emissions.

The extreme labour shortage in the transport sector is coupled with growing pressure on truck drivers. They are often criticized for driving inefficiently or arriving late at destinations. Solution-oriented Apployee offers a targeted leadership programme based around motivation, driving behaviour, and health and safety. And by integrating the BigMile Emission API, it is now also adding sustainability.

Real-time driving behaviour

As the basis for its coaching programme, Apployee uses a lot of data in combination with Organizational Behaviour Management (OBM). This proven method can achieve structural and lasting behavioural change to drive optimization in organizations. “If you can make driver behaviour accurately measurable, you as a manager can focus on behavioural change,” explains co-founder Dylan van Heugten.

It starts with analysing the driver’s behaviour in a real-life transport context. This should include consideration of factors such as the vehicle’s technical specs, the weight of the load, weather and road conditions, and the company culture. In addition, drivers can opt for to wear a smartwatch, enabling their vitality to be measured in real time. Van Heugten: “Whereas most solutions focus on onboard computer data only, we include all these other factors that influence driving behaviour. We then teach managers how to analyse the data and how to positively coach drivers to improve their driving behaviour.”

Investment in further carbon reductions

Better driving behaviour not only leads to lower costs and improved road safety, but also to fuel savings. “On average, we see an 8% carbon reduction among our customers. One customer involved in heavy-goods transport has even managed to save 14% and now plans to invest this profit into HVO100 fuel to achieve further carbon reductions. That was a key reason for us to want to produce validated CO2 calculations, which we can do by working with BigMile,” says Van Heugten.

Sven Poot, Business Development Manager at BigMile, is enthusiastic about Apployee’s integration of BigMile: “In volume terms, trucks carry 75% of Europe’s total freight and 85% of perishable, valuable and medical goods such as vaccines and food. Truck drivers are therefore essential to our economy, but they are under considerable pressure. At Apployee, they are actively committed to improving their employment situation. And as an added bonus, their solutions also reduce carbon emissions. Thanks to the ISO 14083 verification, BigMile can calculate and report CO2 emissions in a demonstrably reliable manner, fully in line with European legislation and environmental requirements.”

==

End of press release

==

Over Apployee

Richard’s jarenlange passie en expertise op het gebied van gezondheid en vitaliteit en Dylan’s passie en kennis binnen de transportsector vonden elkaar in perfecte harmonie. Ondanks de verschillende achtergronden deelden ze een duidelijke ambitie: organisaties voorzien van het juiste inzicht in de prestaties van hun medewerkers.

Die gedeelde ambitie dreef hen ertoe om bedrijven duurzamer, vitaler en veiliger te maken, alles ten behoeve van hun klanten. Maar dat was niet genoeg. Apployee groeide uit tot een team waarbij iedereen op zijn eigen unieke manier energie haalde uit deze missie.

Bij Apployee vormt samenwerking met onze klanten een essentiële basis. We begrijpen dat oplossingen alleen echt werken als ze naadloos passen in de praktijk. Dit is het verhaal van Apployee, waar passie en ambitie samenkomen om organisaties te transformeren en een betere toekomst te creëren.

https://apployee.nl/

About BigMile

BigMile is a future-proof carbon emissions platform that enables shippers, carriers and logistics service providers and to calculate, report and communicate their transport-related carbon emissions. The SaaS platform is suitable for companies with a regional or city-wide coverage area as well as for globally operating multinationals that use various transport modalities. There are currently already over 200 BigMile users, including companies such as BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD and Ricoh. BigMile is ISAE 3000 certified and an SFC Accredited Partner in accordance with the GLEC Framework.

www.bigmile.eco

Meer binnen de rubriek Ov, transport en logistiek