Steeds meer monitoring emissies binnenvaart

17 OKT 2023 15:23 | Bigmile

PERSBERICHT NPRC EN BIGMILE (English version below photos)

Steeds meer monitoring emissies binnenvaart

Belang voor CO2 calculatie neemt toe door aankomende rapportagewetgeving

Naast dat de binnenvaart al een relatief duurzame optie voor vrachtvervoer is, heeft de Europese binnenvaartcoöperatie NPRC ambitieuze doelstellingen om haar steentje bij te dragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. ‘NPRC is in de sector koploper op gebied van digitalisering en streeft ernaar dit ook te worden op het gebied van verduurzaming’, zegt Femke Brenninkmeijer van NPRC. NPRC heeft een plan van aanpak gemaakt voor de verduurzaming van haar bedrijf en voor de logistieke keten. In dit plan van aanpak is monitoring van emissies erg belangrijk, mede door aankomende wetgeving voor verladers.

De binnenvaart vervoert circa 31% van alle goederen in Nederland. NPRC is de grootste Nederlandse aanbieder van vervoer over de binnenwateren en de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa. Jaarlijks vervoeren de 150 aangesloten schepen 13 miljoen ton bulk, stukgoed en containers over de Europese binnenwateren.

De totale uitstoot van de Nederlandse binnenvaart is 1,6 mton CO2 en 21,2 kton NOx, zo blijkt uit de nationale Emissieregistratie. Afgezet tegen het totale goederenvervoer inclusief weg en spoor, is het aandeel van de binnenvaart in CO2-uitstoot 13 procent en in NOx 37 procent. Het aandeel van de binnenvaart in de gehele CO2-uitstoot van de transportsector (inclusief luchtvracht) in Nederland is met nog geen 5% betrekkelijk laag.

De klimaatplannen van de EU bevatten relatief weinig directe maatregelen voor de binnenvaart. In Nederland sloot de sector met de overheid een Green Deal met als doel te komen tot een CO2 reductie van 35-50% in 2035 om uiteindelijk in 2050 te streven naar zero emissie vervoer over water.

CSRD-regelgeving

Verladers vragen op dit moment steeds vaker om inzicht in de uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. De opkomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal de vraag naar betrouwbare CO2 calculaties naar verwachting in een stroomversnelling brengen. Deze wetgeving houdt namelijk in dat bedrijven een rapportage moeten maken van hun CO2-uitstoot. En niet alleen de eigen activiteiten moeten in dit rapport worden vermeld, ook de activiteiten van toeleveranciers en vervoerders. Dit raakt straks talloze bedrijven, dus ook verladers die gebruik maken van de binnenvaart.

Voor NPRC reden om ambitieuze plannen uit te werken die aansluiten bij deze ontwikkeling. Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC: ‘Verduurzaming van de logistieke sector is al lang geen trend meer, maar een feit. Verduurzaming staat inmiddels op alle bestuurlijke en strategische agenda’s. Dit is een zeer belangrijk thema voor onszelf, maar zeker ook voor onze klanten.’ 

Digitalisering is daarbij een voorwaarde. Voor de CO2 monitoring werkt NPRC daarom nauw samen met BigMile om ervoor te zorgen dat de gegevens over CO2 geaccrediteerd zijn en geschikt zijn voor de accountant. ‘Als de CRSD-rapportage op termijn wordt gekoppeld aan een CO2-heffing, dan biedt dit kansen’, voegt Jan Pronk, Managing Director van softwareleverancier BigMile, toe. ‘Door inzicht te krijgen in de daadwerkelijke CO2-uitstoot in de keten kunnen bedrijven concreet aan de slag gaan om hun uitstoot te verminderen en daarmee de kosten te verlagen.’

Business case voor verduurzaming

NPRC maakt gebruik van de iBarge app om de communicatie over transporten tussen schip en kantoor te digitaliseren. De iBarge app heeft een koppeling met BigMile zodat bevrachtingskantoren en varende ondernemers inzicht krijgen in uitstootgegevens voor hun eigen boekhouding. Brenninkmeijer: ‘Meten is weten. Als je niet precies meet en weet hoeveel je uitstoot, dan weet je ook niet waar je kunt verbeteren en dan blijft elke poging tot verduurzaming een losse flodder.’

NPRC werkt samen met de binnenvaartondernemers en klanten om emissies te verlagen. Dat kan organisatorisch door digitalisering en optimalisatie van het logistieke proces, maar ook door het gebruik van alternatieve brandstoffen of ingrijpende technische innovaties. Brenninkmeijer: “Ons lid Harm Lenten dat onlangs een waterstof elektrisch aangedreven schip in de vaart nam en gaat varen op een vast traject voor onze klant Nobian is een mooi voorbeeld van wat we samen kunnen. Daarbij helpt het de binnenvaartondernemers als er een langetermijnrelatie met de opdrachtgever bestaat. Als klanten een deel van het risico willen dragen en mee willen investeren in transport met lagere emissies, dan wordt de business case voor de binnenvaartondernemer een stuk makkelijker.’

Stikstof

De aandacht vanuit binnenvaart voor de milieueffecten en in het bijzonder de klimaatemissies groeit dus langzaam maar zeker. ‘Dit is een goede ontwikkeling, maar er mag toch nog meer bewustwording komen’, vindt Brenninkmeijer. De stikstofuitstoot is ook steeds vaker onderwerp van gesprek, vooral in de aanvoer van bouwmaterialen en bij werkschepen voor projecten die nu geen doorgang kunnen vinden vanwege stikstof. ‘We willen daarom de monitoring van CO2 uitstoot in de nabije toekomst gaan uitbreiden met NOx’, aldus Brenninkmeijer.

---

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

De binnenvaart heeft zijn ambitie om als duurzame transportsector zijn reductie van emissies naar lucht terug te brengen vastgelegd in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De doelstellingen en maatregelen richten zich zowel op de reductie van stikstof en fijnstof als op de vermindering van de uitstoot van CO2. Doel is te komen tot een (nagenoeg) emissievrije en klimaat neutrale binnenvaartsector in 2050 en om als tussenstap:

  • In 2030 de CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot gereduceerd te hebben met 40% tot 50% ten opzichte van 2015.
  • In 2035 een reductie van de emissie van milieuverontreinigende stoffen door de binnenvaart gereduceerd te hebben met 35% tot 50% ten opzichte van 2015.

De binnenvaart heeft meer mogelijkheden om te decarboniseren dan de internationale scheepvaart. Binnenvaartschepen zijn doorgaans veel kleiner dan diepzee- en oceaanschepen. De reizen zijn korter dan bij internationale vaart en hebben binnenvaartschepen meer mogelijkheden om te tanken of op te laden.

---

 Omvang Nederlandse binnenvaart

Negentig procent van alles wat consumenten kopen, komt binnen via zee en wordt voor een groot deel via de binnenvaart aan- en afgevoerd in Europa. De Nederlandse binnenvaartvloot, bestaande uit circa 6.500 schepen variërend in laadvermogen van 350 tot 6.000 ton, opereert op alle Europese kanalen en rivieren in het transport van containers, droge bulk, chemicaliën en brandstoffen. In totaal vervoerd de binnenvaart meer dan een miljoen ton goederen per dag. Daarmee is de Nederlandse binnenvaart verantwoordelijk voor een derde van het Nederlandse goederenvervoer. Circa 195 miljoen ton aan goederen ging over de Duitse waterwegen in 2021.

--- einde persbericht ---

PRESS RELEASE NPRC AND BIGMILE

Inland shipping emissions increasingly monitored

Importance of CO2 calculations increases due to upcoming reporting legislation

Apart from the fact that inland shipping is already a relatively sustainable option for freight transport, the European inland shipping cooperative NPRC has set itself ambitious goals for its contribution to the targets of the climate agreement. "NPRC is a leader in the sector in the field of digitalisation and aims to become the same in the field of sustainability," says Femke Brenninkmeijer of NPRC. NPRC has drawn up a plan of approach to make its business and logistics chain sustainable. In this plan of approach, the monitoring of emissions is extremely important, partly due to the upcoming legislation for clients.

Inland shipping transports about 31% of all goods in the Netherlands. NPRC is the largest Dutch provider of transport via inland waterways and the largest inland shipping cooperative in Europe. Every year, its 150 members transport 13 million tonnes of bulk, break bulk cargo and containers across European inland waterways. 

The total emissions from Dutch inland shipping are 1.6 megatonnes of CO2 and 21.2 kilotonnes of NOx, according to the National Inventory Report. Compared to the total freight transport that includes road and rail, the proportion of inland shipping in CO2 emissions is 13% and in NOx 37%. The proportion of inland shipping in the overall CO2 emissions of the transport sector (including air freight) in the Netherlands is, at less than 5 percent, relatively low.

The EU's climate plans contain relatively few direct measures for inland shipping. In the Netherlands, the sector has signed a Green Deal with the government to achieve a 35-50% reduction in CO2 emissions by 2035, with the ultimate aim of achieving zero-emissions in transport over water by 2050.

CSRD Regulations

These days, shippers are increasingly asking for insight into their emissions data for their own carbon accounting purposes. The forthcoming Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is expected to accelerate the demand for reliable CO2 calculations. This legislation does in fact stipulate that companies must compile a report on their CO2 emissions. Furthermore, not only their own activities will have to be included in this report, but also those of their suppliers and transporters. This will soon affect countless businesses, including shippers who make use of inland waterways.

For NPRC, this is reason enough to draw up ambitious plans in line with this development. Femke Brenninkmeijer, CEO of NPRC: "Making the logistics sector more sustainable is already far from being a trend, but a matter of course. Sustainability is now on all administrative and strategic agendas. This is an incredibly important issue for us, but certainly also for our clients." 

Digitalisation is a prerequisite for this to happen. The NPRC is therefore working closely with BigMile on CO2 monitoring to ensure that CO2 data is accredited and fit for purpose for the accountant. "If CRSD reporting is eventually linked to a carbon tax, this will open up opportunities," adds Jan Pronk, Managing Director of software provider BigMile. "By gaining insight into the actual CO2 emissions in the chain, companies are able to take concrete action to reduce their emissions and thereby cut costs."

Business case for sustainability

NPRC uses the iBarge app to digitalise communications about shipments between ship and office. The iBarge app is linked to BigMile so that logistics service providers for inland waterway transport and barge operators can gain insight into emissions data for their own financial reports. Brenninkmeijer: "To measure is to know. If you do not make precise measurements and know how much you are emitting, then you also do not know where you can make improvements, and then any attempt at making things sustainable is a shot in the dark."

NPRC works with barge owners and customers to reduce emissions. This can be achieved through organisational measures such as digitalisation and optimisation of the logistics process, but also through the use of alternative fuels or far-reaching technical innovations. Brenninkmeijer: "Our member Harm Lenten, who recently launched a hydrogen-electric ship that will sail on a fixed route for our client Nobian, has given us a great example of what we can do together. In this respect, it helps if inland shipping operators have a long-term relationship with the customer. If customers want to share some of the risk and co-invest in means of transport with lower emissions, then the business case for the barge owner becomes much easier."

Nitrogen

As a result, inland shipping is slowly but surely becoming more aware of its environmental impact and, in particular, its climate emissions. "This is a good development, but there is still room for raising more awareness," Brenninkmeijer finds. Nitrogen emissions are also increasingly a topic of discussion, especially when it comes to the supply of building materials and workboats for projects that cannot go ahead at the moment because of nitrogen. "We therefore want to expand the monitoring of CO2 emissions to include NOx in the near future," Brenninkmeijer notes.

---

Green Deal on Maritime and Inland Shipping and Ports

As a sustainable transport sector, inland shipping has set out its ambitions to reduce its emissions into the atmosphere in the Green Deal on Maritime and Inland Shipping and Ports. The goals and measures are aimed at reducing nitrogen and particulate matter as well as reducing CO2 emissions. The aim is to achieve a (practically) emission-free and climate-neutral inland shipping sector by 2050 and, as an intermediate step:

  • By 2030, reduce CO2 emissions from the Dutch inland shipping fleet by 40% to 50% compared to 2015.
  • By 2035, to have reduced emissions of environmentally polluting substances from inland navigation by 35% to 50% compared to 2015.

There are more opportunities for decarbonisation in inland shipping than in international maritime shipping. Inland shipping vessels are generally much smaller than deep-sea and ocean-going vessels. Journeys are shorter than international maritime shipping, and inland shipping vessels have more opportunities to refuel or recharge.

---

Scope of Dutch inland shipping

Ninety percent of everything that consumers buy arrives by sea and is largely delivered and dispatched across Europe via inland shipping. The Dutch inland shipping fleet, comprising some 6,500 vessels ranging in tonnage from 350 to 6,000 tonnes, operates on all European canals and rivers in the transportation of containers, dry bulk, chemicals and fuels. In total, inland shipping transports more than one million tonnes of goods per day. This means that Dutch inland shipping accounts for one third of Dutch goods transport. Around 195 million tonnes of goods passed through German waterways in 2021.

--- end of press release ---

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Femke Brenninkmeijer, CEO NPRC, tel +31651898412 Jan Pronk, MD BigMile, tel +31631768521

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid