Ricoh gaat BigMile wereldwijd uitrollen

01 JUN 2023 12:27 | BigMile

[ENGLISH VERSION AND PICTURES BELOW]

CO2-uitstoot tussen all modaliteiten vergelijken, van tuk-tuk tot hoge volumetruck

Ricoh maakt bekend dat het BigMile, software voor het calculeren, analyseren en rapporteren op transport-gerelateerde CO2-uitstoot, wereldwijd gaat uitrollen. ‘Door BigMile wereldwijd te standaardiseren, kunnen we de uitstoot van de verschillende regio’s vergelijken en zijn we tijdig klaar voor de opkomende wettelijke rapportageplicht’, zegt Martijn Spee van Ricoh Europe SCM.

Ricoh, specialist in digitale werkplekken, is BigMile-gebruiker van het eerste uur. De onderneming zet continu in op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en kreeg wereldwijd al veel erkenning voor zijn duurzaamheidstrategie. Reductiemaatregelen in supply chain en logistiek, vormen onderdeel van deze strategie. Initiatieven zoals het verhogen van de beladingsgraad, het toepassen van een modal shift en het optimaliseren van transportroutes, zijn ondertussen gemeengoed.

Data-uitdagingen

‘Scope 3, de indirecte CO2-uitstoot, werd in 2015 geïntroduceerd als onderdeel van de algehele reductiestrategie’, zegt Martin Swinnerton, Manager Business Excellence bij Ricoh. ‘Ons transport is honderd procent uitbesteed, dus het was ingewikkeld om de data van alle vervoerders bij elkaar te krijgen. Het heeft een heel jaar geduurd voordat we een baseline hadden. En na drie jaar Excel, hadden we behoefte om de CO2-uitstoot buiten Excel om inzichtelijk te maken. We waren op zoek naar een oplossing waarbij we niet per se afhankelijk waren van de vervoerders voor het aanleveren van hun data.’ 

Standaardisatie

Daarnaast wilde Ricoh niet alleen inzicht in de totale CO2-uitstoot, maar ook inzichten in de uitstoot van verschillende modaliteiten, lanes en regio’s. ‘Hoe gingen we dat doen voor vier miljoen pakketten?’, zegt Martijn Spee, Manager Transport bij Ricoh. Hij onderstreept hiermee de noodzaak van gespecialiseerde software voor het berekenen van de transport-gerelateerde carbon footprint.

Om uitstoot te kunnen vergelijken is een standaard meetmethodiek noodzakelijk. ‘Daar bieden BigMile en het Global Logistics Emissions Council (GLEC) framework een antwoord op. Zo kunnen we niet alleen vervoerders onderling met elkaar vergelijken, maar bijvoorbeeld regio’s, lanes of de uitstoot van een tuk-tuk in Azië met een Amerikaanse hogevolume truck’, illustreert Spee.

Beleid uitdragen

Destijds koos Ricoh mede voor BigMile, omdat het een Nederlands bedrijf is. ‘Omdat alles nog in ontwikkeling was, vonden we het fijn om een leverancier dichtbij huis te hebben’, zegt Spee. Dat de Japanse multinational BigMile nu wereldwijd naar vijf globale regio’s (Noord Amerika, Latijns-Amerika, EMEA, APAC en Japan) gaat uitrollen, is dus veelbetekenend voor zowel BigMile als voor Ricoh zelf. ‘Ricoh Europe is de voorloper en heeft een voorbeeldfunctie voor gebieden als Latijns-Amerika en Azië. De regio’s zijn blij dat de best practices proactief naar hen toe worden uitgedragen. Elke regio kan straks zijn eigen data uploaden in BigMile.’

BigMile helpt ook om de regionale strategie te ontwikkelen, meent Spee. ‘Onze strategie is om carbon neutraal te worden. Dat houdt in dat er wereldwijd minimaal 4 procent reductie per jaar gerealiseerd moet worden, om tot 40 procent reductie te komen in 2030 ten opzichte van 2020, wat onze target is voor Scope 3. En elke regio is vrij in de manier waarop ze dit behalen: door duurzamere transportoplossingen, netwerkefficiency of betere beladingsgraad’, aldus Spee.

Toekomstgericht

Sven Poot, business development manager bij BigMile: ‘Ricoh is onze eerste klant die wereldwijd gaat uitrollen. We zijn erg trots op het vertrouwen dat Ricoh ons heeft geschonken. Zij helpen ons voortdurend om te werken aan een groenere toekomst voor de hele sector. We willen graag met hen mee evolueren en verder innoveren.’

==========

ENGLISH VERSION

Ricoh to roll out BigMile globally

Comparing carbon emissions across all modalities, from tuk-tuks to high-volume trucks

Ricoh has announced plans for a global roll-out of BigMile’s software for calculating, analysing and reporting on transportation-related carbon emissions. “By implementing BigMile as our standard worldwide, we can compare emissions from different regions and be ready in time for the upcoming regulatory reporting requirements,” says Martijn Spee of Ricoh Europe SCM.

Ricoh was one of the first users of BigMile. The specialist in digital workstations is strongly committed to corporate social responsibility and has received significant recognition around the world for its sustainability strategy, which includes a focus on reducing the environmental impact of its supply chain and logistics. Initiatives such as improving the load factor, shifting to alternative modalities and optimizing transport routes are now commonplace within the company.

Data challenges

“Scope 3 emissions, which are caused indirectly, first became part of our overall reduction strategy in 2015,” says Martin Swinnerton, Manager of Business Excellence at Ricoh. “Because we outsource 100% of our transportation, it was difficult to bring the necessary data from all the carriers together. It took a whole year for us to get a baseline. And after three years of working in Excel, we wanted to make CO2 emissions insights available without Excel. We started looking for a solution that wouldn’t necessarily require the carriers to send us their data.” 

Standardization

Moreover, Ricoh wanted insights into the emissions per modality, lane and region in addition to the total CO2 emissions. “But how could we achieve that for four million shipments?” asks Martijn Spee, Manager of Transport at Ricoh. This underlines the need for specialized software to calculate transportation-related carbon footprints. To enable comparisons, a standard emissions measurement methodology is necessary. “We found the answer in BigMile and the Global Logistics Emissions Council (GLEC) framework. This allows us to compare not only carriers against each other, but also regions, lanes and even the emissions of a tuk-tuk in Asia against an American megatruck, for example,” continues Spee.

Setting an example

The fact that BigMile is a Dutch company played a part in Ricoh’s decision at the time. “Because everything was still in development, we liked having a supplier close to home,” explains Spee, who is based in the Netherlands. The Japanese multinational’s latest decision to roll out BigMile across five regions of the world (North America, Latin America, EMEA, APAC and Japan) is a significant one for both BigMile and Ricoh itself. “Ricoh Europe is leading the way and setting an example for regions such as Latin America and Asia. The regions are pleased that we are proactively sharing best practices with them. Each region will soon be able to upload its own data into BigMile,” he states.

According to Spee, BigMile also supports the development of regional strategies. “Our goal is to become carbon neutral. That means we need to reduce carbon emissions by at least 4% per year worldwide to reach our Scope 3 target: a 40% reduction by 2030 compared to 2020. Each region is free to decide how they achieve this, such as through more sustainable transport solutions, better network efficiency or improved load factor,” he adds.

Future focus

“Ricoh is our first customer to roll out globally,” comments Sven Poot, Business Development Manager at BigMile. “We are very proud of the trust placed in us by Ricoh. They are continuously helping us to build a greener future for the entire industry. We’re keen to keep evolving and innovating with them.”

Martin Swinnerton (links) en Martijn Spee (rechts)

==========

Over Ricoh

Als Digital Services Company zorgt Ricoh bij organisaties voor verandering. We helpen professionals optimaal samen te werken. Met innovatieve technologie die informatie altijd en overal beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en duurzaam. Al meer dan 85 jaar doen we dat met document management solutions, IT services en commerciële en industriële printoplossingen.

Met het hoofdkantoor van de Ricoh Group in Tokio, is het bedrijf actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eind maart 2021 afliep, realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 1.682 miljard yen (ongeveer 15.1 miljard USD).

Ga voor meer informatie naar http://www.ricoh.nl

Over BigMile

BigMile is een calculatie- en analyseplatform waarmee logistiek dienstverleners en verladers de multimodale transport-gerelateerde CO2-uitstoot van hun vervoer kunnen optimaliseren en erover kunnen rapporteren. Het SaaS-platform is zowel geschikt voor bedrijven met een regionaal of stedelijk dekkingsgebied als voor globaal opererende multinationals die van verschillende vervoersmodaliteiten gebruikmaken. Op dit moment zijn er al meer dan 200 gebruikers van BigMile, waaronder bedrijven als BSH, Ceva, DHL, Driscoll’s, DPD en Ricoh.

BigMile is in 2019 ontstaan vanuit Topsector Logistiek en Connekt en sinds de zomer 2020 een zelfstandig opererend internationaal bedrijf. BigMile is SFC Accredited Partner conform het GLEC Framework en is strategisch partner van Lean & Green in diverse landen. Ook zijn er samenwerkingen met diverse brancheorganisaties, zoals Thuiswinkel.org en Evofenedex.

Ga voor meer informatie naar www.bigmile.eco

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid